Обади се 0700 18 877
Заяви куриер онлайн
Попитай Ин Тайм
LiveChat
Chat with me
UPS - United Parcel Service of America, Inc
Начало  »  Вътрешни куриерски услуги  »  Общи условия за пощенски парични преводи

Общи условия за пощенски парични преводи

ОБЩИ УСЛОВИЯ

НА ДОГОВОРА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПОЩЕНСКИ ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ

„ИН ТАЙМ“ ООД

 

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.    С тези Общи условия на Договора между потребителите на Пощенски паричен превод (ППП) и „ИН ТАЙМ“ ООД, се уреждат редът и условията за изпълнение на услугата ППП и се определят правата, задълженията и отговорностите на страните по договора, при извършването и ползването й.

2.    Пощенски паричен превод по смисъла на тези Общи условия, както и по смисъла на Закона за пощенските услуги е пощенска услуга, при която в точка за достъп до мрежата на „ИН ТАЙМ“ ООД, Подателят подава парична сума в брой и нарежда по електронен път или писмено на хартиен носител пълната сума да бъде изплатена в брой на Получателя без никаква удръжка.

3.    Потребители на ППП могат да бъдат всички физически и юридически лица.

4.    Потребителите могат да се запознаят с настоящите Общи условия:

·      във всеки стационарен офис на ИН ТАЙМ, където са поставени на видно и достъпно място.

·      на електронните страници на ИН ТАЙМ в интернет, със следните адреси – www.intime.bgи www.city-express.bg, където Общите условия са публикувани в електронен вариант.

5.    Страните по договора, могат да договарят и други условия за предоставяне на ППП, за което сключват индивидуален договор, неразделна част от който са и настоящите Общи условия.

6.    За неуговорените в тези Общи условия понятия и положения се прилага Законът за пощенските услуги (ЗПУ) и законодателството на Република България.

 

II.ОБХВАТ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА УСЛУГИТЕ

7.    Тези Общи условия се прилагат за ППП, предоставяни от ИН ТАЙМ на територията на Република България.

8.    Договорът за извършване на услугата ППП е в две части – Разписка за прием/събиране на ППП и тези Общи условия и се счита за сключен с предаване на сумата на ППП от Подателя на ИН ТАЙМ и попълване на Разписка за прием/събиране на ППП.

9.    Договорът се счита за изпълнен със заплащането на дължимите суми за услугата ППП и допълнителните услуги към нея от Потребителя на ИН ТАЙМ и:

·      изплащането на сумите по ППП на Получателя;

·      връщането на Подателя на сумите по ППП;

·      заприходяването на сумите от неизплатени ППП, по реда на настоящите Общи условия;

 

III.СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА. ТАЙНА НА КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА И ПОЩЕНСКА СИГУРНОСТ

10.ИН ТАЙМ се ангажира с изплащането на всеки ППП в сроковете, обявени в актуалната Тарифа за извършване на Пощенски парични преводи, която е неразделна част от настоящите Общи условия, в случай че посочените от Подателя данни в Разписката за прием/събиране на ППП са пълни и точни.

11.Максимални срокове за изпълнение на услугата са:

·      За селища със стационарен офис на ИН ТАЙМ – срок от 1 (един) работен ден;

·      За селища без стационарен офис - съгласно график за обслужване, но не повече от 3 (три) работни дни.

12.ИН ТАЙМ предприема мерки за опазване на тайната на кореспонденцията на потребителите и изискванията за пощенска сигурност, както по време на извършване на услугата, така и след това, като:

12.1. Няма право да присвоява суми по ППП;

12.2. Няма право да предоставя справки и информация за извършваните ППП, освен на:

·      Подателя или упълномощено от него лице;

·      Получателя или упълномощено от него лице;

·      на компетентните държавни органи, в предвидените в закона случаи.

13.ИН ТАЙМ предприема мерки и действия за охрана и опазване на паричните средства, имуществото на ИН ТАЙМ ООД, живота и здравето на служителите си.

14. ИН ТАЙМ гарантира тайната на кореспонденцията, защитата на личните данни и съдейства на компетентните държавни органи за разкриване на нарушения и престъпления извършени срещу или чрез пощенската мрежа, по установения от закона ред.

 

IV.ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

15.ИН ТАЙМ образува цените на ППП и допълнителните услуги, които предоставя към тях, в съответствие с търсенето и предлагането, като ги представя на Комисия за регулиране на съобщенията за сведение преди влизането им в сила в установения от Закона за пощенските услуги срок.

16.Всички цени за ППП и допълнителни услуги към тях, предоставяни от ИН ТАЙМ, се включват в актуалната Тарифа за извършване на Пощенски парични преводи, която е неразделна част от тези Общи условия и потребителите могат да се запознаят с нея:

·      Във всеки стационарен офис на ИН ТАЙМ, където е поставена на видно и достъпно място;

·      На електронните страници на ИН ТАЙМ в интернет, със следните  адреси www.intime.bgи www.city-express.bg,където е публикувана в електронен вариант.

17.ИН ТАЙМ може да договаря с Потребители заплащането на услугите да се извършва при индивидуално договорени срокове, условия и цени.

18.Цените за извършване на услугите ППП и допълнителните услуги към тях могат да се заплащат в брой или по банков път.

 

V.УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПОЩЕНСКИ ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ

19.Пощенски парични преводи се приемат от ИН ТАЙМ:

·      в стационарни пощенски офиси на ИН ТАЙМ, разположени на територията на страната, определени за извършване на ППП, в рамките на работното им време;

·      чрез мобилни пощенски станции, по уточнен маршрут и график в населени места без стационарни пощенски станции.

20.Пощенски парични преводи се изплащат от ИН ТАЙМ:

·      в брой на адреса на Получателя;

·      в брой в офисите на ИН ТАЙМ в рамките на работното им време. 

21. Информация относно работното време на офисите и населените места обслужвани с мобилни пощенски станции, както и графикът на обслужването им се поставя на видно и достъпно място в офисите на ИН ТАЙМ, както и на електронните страници на ИН ТАЙМ в интернет, с адреси – www.intime.bgи www.city-express.bg.

22. Пощенските парични преводи се изплащат на лицето, посочено като Получател, на негов родител или настойник, ако е непълнолетно или малолетно или изрично упълномощено от Получателя или настойника му лице, срещу представен документ за самоличност и собственоръчен подпис. В случай на липса на някое от посочените в предходно изречение предпоставки, ИН ТАЙМ може да откаже изплащането на паричния превод.

23.В случаите, когато ИН ТАЙМ трябва да изпрати известие, касаещо изплащането на ППП към Получател или Подател, това може да бъде направено по избор на ИН ТАЙМ, по един от следните начини:

·      Чрез служебно известие доставено до пощенската кутия на Подателя/Получателя;

·      Чрез SMS на мобилен телефон на Подателя или Получателя, посочен от Подателя при изпращане на пощенски паричен превод или уточнен като начин на кореспонденция между ИН ТАЙМ и Подателя/Получателя;

·      Чрез писмо по електронна поща, адресът на която е посочен от Подателя при изпращане на ППП или уточнен като начин на кореспонденция между ИН ТАЙМ и Подателя/Получателя;

·      С телефонен разговор към телефонен номер на Подателя или Получателя, посочен от Подателя при изпращане на ППП или уточнен като начин на кореспонденция между ИН ТАЙМ и Подателя/Получателя, който може да бъде записан от ИН ТАЙМ и да бъде прослушан при необходимост;

·      С публикуване на информацията в Информационната система на ИН ТАЙМ – MY INTIME и MY.CITY-EXPRESS.BG

24.На получателите на ППП, сумите по който трябва да бъдат изплатени в офис на ИН ТАЙМ, се изпраща известие с покана до Получателя да се яви за получаването им в съответния офис на ИН ТАЙМ, в срок до 3 (три) работни дни.

25.Ако Получателят не се яви в този срок, в указания в поканата офис, ИН ТАЙМ изпраща второ известие за получаване, със срок за явяване – 10 (десет) работни дни.

26.Отказът на Получателя да получи Пощенски паричен превод се отбелязва и заверява с негов подпис върху Разписка за получаване на пощенски паричен превод. Ако Получателят откаже, това се удостоверява от служителя/представителя/ на ИН ТАЙМ, който вписва отказа в разписката и полага подписа си.

27.Сумите по ППП, които не са изплатени на Получателя, поради това, че не са потърсени в сроковете, определени в известията, Получателят отказва да ги получи, Получателят е заминал на неизвестен адрес, Получателят е непознат на посочения адрес, посоченият адрес на Получателя е непълен или не съществува, се връщат към офиса на подаването им, а когато са подадени в мобилна пощенска станция, в най-близкия стационарен офис, определен за извършване на ППП, в срок от 7 (седем) работни дни от датата на установяване на невъзможността за изплащане, за което подателите на ППП се известяват, по реда на т. 23 от настоящите Общи условия.

28.Сумите по върнати в офис ППП, които не бъдат потърсени от Подателите им в 30-дневен срок от известието по предходното изречение или които Подателят откаже да получи обратно, се изпращат в централен офис на ИН ТАЙМ за съхранение за срок от 3 (три) години, след което остават в полза на ИН ТАЙМ.

    

VI.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИН ТАЙМ И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

29.ИН ТАЙМ има следните права и задължения:

29.1ИН ТАЙМ е длъжен да предоставя услугата Пощенски паричен превод при условия на равнопоставеност на потребителите.

29.2 ИН ТАЙМ е длъжен да предоставя на потребителите информация за характеристиките на услугите, включително и техните цени, както и по искане на потребителите – справки за условията и реда за ползване на услугите, като поставя Общи условия и актуална Тарифа за извършване на Пощенски парични преводи на достъпно място във всеки свой офис, както и на страниците си в интернет – www.intime.bgи www.city-express.bg, както и да ги предоставя безплатно на потребителите при поискване.

29.3 ИН ТАЙМ е длъжен да разглежда рекламации и да обезщети Потребителите, съгласно предвиденото в тези Общи условия.

29.4 ИН ТАЙМ е длъжен да изпълни заплатената от Потребителя услуга, с параметри на качеството, определени в тези Общи условия.

29.5 ИН ТАЙМ може да изпълнява допълнителни разпореждания на Подателя преди ППП да е изплатен, ако те са изпълними и не нарушават организацията на работа на ИН ТАЙМ, както и ако Подателят заплати съответните допълнителни такси, предвидени в Тарифата за извършване на Пощенски парични преводи или допълнително договорени между ИН ТАЙМ и Потребителя.

29.6 ИН ТАЙМ има право да организира и изпълни по свое усмотрение всички оперативни дейности по приемането, обработката и изплащането на ППП, както намери за оптимално и целесъобразно.

29.7 При изпълнение на услугата ППП, ИН ТАЙМ се задължава да спазва всички изисквания, касаещи тази дейност от Закона за мерките срещу изпиране на пари и Закона за мерките срещу финансиране на тероризма.

29.8ИН ТАЙМ може да сключва договори с други лица за изпълнение на отделни дейности от предоставяните услуги, като и в тези случаи ИН ТАЙМ носи отговорност за изпълнение на задълженията му на оператор по Закона за пощенските услуги и тези Общи условия.

30.Права и задължения на потребителите:

30.1Потребителите имат право да получават информация по достъпен начин относно Общите условия, актуална Тарифа за извършване на Пощенски парични преводи, работното време на офисите на ИН ТАЙМ, процедурите за рекламации, размерите и условията за изплащане на обезщетенията.

30.2 Потребителите имат право да предявяват рекламации в случаи на забавено изплащане на ППП, неизплатени или неправилно изплатени суми по ППП и да получават определеното в настоящите Общи условия обезщетение.

30.3 Подателите имат право да се разпореждат със сумите на ППП до момента на изплащането им на Получателя, в качеството си на техни законни притежатели и разпоредители, като се задължават да поемат всички разноски на ИН ТАЙМ по изпълнение на разпорежданията.

30.4 Подателите предоставят ограничено право на получателите да се разпореждат за:

30.4.1промяна на избрания от Подателя офис на ИН ТАЙМ, в който да се извърши изплащането на ППП, в рамките на населеното място, до което е изпратен ППП.

30.4.2Промяна на посочения от Подателя адрес, на който да се извърши изплащането на ППП,  в рамките на населеното място, до което е изпратен ППП.

30.4.3Промяна на посочения ден за изплащане на ППП, или удължаване на срока за съхранение на паричните преводи в офис с до 15 (петнадесет) дни.

 

VII.ПРОЦЕДУРА ЗА РЕКЛАМАЦИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

31.Рекламации към ИН ТАЙМ ООД, могат да бъдат подадени от Подателя или Получателя на ППП в срок до 6 (шест) месеца, считано от датата на приемане на ППП, в случай на забавено изплащане, неизплатени или неправилно изплатени суми.

32.ИН ТАЙМ не носи отговорност:

32.1Когато поради непълен или грешен адрес, или поради други подадени непълни или погрешни данни за Получателя ППП е доставен на друго лице;

32.2Когато Подателят или Получателят не е предявил писмена рекламация в срок от 6 (шест) месеца, считано от датата на приемане на ППП;

32.3За забавени или неизплатени ППП поради непълен или грешен адрес;

32.4За неизплатени суми по ППП след изтичането на срока за съхранение по чл. 28 от настоящите Общи условия;

32.5В другите случаи предвидени в приложимото законодателство.

33.Право на рекламация има:

33.1Подателят на ППП до неговото изплащане, а след неговото изплащане – Получателят на пощенски паричен превод;

33.2До изплащането на ППП Получателят има право на рекламация и/или обезщетение, само когато има писмено съгласие от Подателя;

33.3Правото на рекламация се удостоверява с копие на разписката за прием/събиране или разписката за получаване на  пощенски паричен превод.

33.4Рекламацията е редовно предявена единствено, когато е спазен редът за нейното предявяване, описан в настоящите Общи условия.

33.5 ИН ТАЙМ ООД e длъжен в срок от 1 (един) месец да уведоми рекламанта за резултата по всяка редовно предявена рекламация. При уважаване на рекламацията, обезщетението се изплаща в едномесечен срок от датата на уведомлението. Ако рекламацията е отхвърлена изцяло или частично, или е оставена без отговор в срока, посочен по-горе, рекламантът може да предяви писмено искане пред Комисията за регулиране на съобщенията или други компетентни органи за становище по спора и/или иск пред съда за решаване на спора.

34.За счетените за основателни рекламации за забавено изплащане на ППП, неизплатени или неправилно изплатени суми по вина на ИН ТАЙМ, дружеството дължи обезщетение, което се изразява във възстановяване на заплатената стойност на услугата ППП, посочена в актуална Тарифа за извършване на Пощенски парични преводи на ИН ТАЙМ.

35.ИН ТАЙМ не отговаря за претърпени непреки вреди и пропуснати ползи в резултат на непълно или неточно изпълнение на услугата.

36.Споровете между потребителите и ИН ТАЙМ се решават на база добро партньорско сътрудничество, чрез преговори и достигане на споразумения. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да поиска съдействие от компетентните органи или да отнесе спора за решаване пред компетентния съд в Република България.

 

VIII.ОБРАБОТВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

37.Личните данни на Потребителите се обработват от ИН ТАЙМ в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и съгласно Закона за защита на лични данни.

38.ИН ТАЙМ е Администратор на лични данни по смисъла на действащото законодателство.

39.Подробна информация относно целите и основанията за обработване на личните данни, както и възможните получатели на лични данни на Потребителите, срокът за съхраняване на данните и останалата изискуема от Регламента информация са подробно описани в Информационна политика за защита на лични данни, която е публикувана на интернет страниците на ИН ТАЙМ, с адреси – www.intime.bgи www.city-express.bg. Всички изменения и допълнения в Информационна политика за защита на лични данни влизат в сила от публикуването им на страниците на ИН ТАЙМ.

 

 

 

ТАРИФА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОЩЕНСКИ ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ

на ИН ТАЙМ ООД

 

Услугата Пощенски паричен превод на ИН ТАЙМООД Ви предоставя възможност да изпратите и получите пари на територията на Република България.

 

Описание на услугата

 

Такса

В точка за достъп до мрежата на „ИН ТАЙМ“ ООД, Подателят подава парична сума в брой и нарежда по електронен път или писмено на хартиен носител пълната сума да бъде изплатена в брой на Получателя без никаква удръжка.

 

 

2.4% от стойността на паричния превод плюс 7.20 лева.

 

Всички цени посочени в тарифата са с включен Данък добавена стойност.

Срокове за изплащане на Пощенски парични преводи: 

  • За населени места със стационарен офис на ИН ТАЙМ – срок от 1 (един) работен ден;
  • За населени места без стационарен офис - съгласно график за обслужване, но не повече от 3 (три) работни дни.

Услугата Пощенски паричен превод се осъществява в съответствие с Общите условия на договора с потребителите на пощенски парични преводи, предоставяни от „ИН ТАЙМ“ ООД, с които потребителите могат да се запознаят във всеки стационарен офис на ИН ТАЙМ, където са поставени на видно и достъпно място и на електронните страници на ИН ТАЙМ в интернет, със следните адреси – www.intime.bg и www.city-express.bg, където Общите условия са публикувани в електронен вариант.

Национален номер 0700 1 88 77 и кратък номер *9696, удобен за връзка чрез мобилни телефони.

Настоящата тарифа влиза в сила считано от 15.09. 2020 година.

 

 

Максимални размери на пощенски паричен превод

  • За изплащане на Пощенски паричен превод в брой, на адрес на получателя – до 1000 лева.
  • За изплащане на Пощенски паричен превод в брой, в офис на ИН ТАЙМ – до 5000 лева.

 

Пълномощно за подаване на Пощенски паричен превод от упълномощено лице

Пълномощно за изплащане на Пощенски паричен превод на упълномощено лице