Обади се 0700 18 877
Заяви куриер онлайн
Попитай Ин Тайм
LiveChat
Chat with me
UPS - United Parcel Service of America, Inc

Общи условия

Правила и условия на UPS за превоз на пратки

Това е актуалната версия към датата на публикуване на настоящия Справочник. Последната версия, която винаги се прилага по отношение на нови пратки, може да се намери в сайта www.ups.com или да се получи от офиса на UPS.

1. Увод

A. Настоящите правила и условия (“условията”) са основополагащи в дейността на UPS по превозване на пакети, документи и пликове (“пакети”). Тези условия се допълват от сега приложимите “Справочници за услугите и тарифите на UPS” (“Справочниците”).

Справочниците съдържат важни данни за услугите на UPS, които следва да бъдат прочетени от изпращача и които представляват част от договора между UPS и изпращача.

B. Според условията на UPS договорът на изпращача се сключва с оторизиран изпълнител на услугите на UPS или структура на UPS, ако такава съществува в страната, където се предава пратката за превоз, като адресът за контакти е следния: c/o 5 Avenue Ariane,

1200 Brussels, Belgium, (макар че това, само по себе си, не бива да се приема като избор на седалище или установяване на юрисдикция на даден съд). Тази фирма е също (първият) превозвач на стоки за целите на конвенциите, упоменати в т. С.

C. Когато превозът по въздушен път предполага крайна дестинация или спирка извън отправната страна, може да бъде прилагана Варшавската конвенция. Варшавската конвенция определя и в повечето случаи ограничава отговорността на превозвачите

при загуба, нанесени щети или забавяне на товара. (За целите на настоящите условия, изразът “Варшавска конвенция” означава: (i) “Конвенцията за унифициране на някои правила, свързани с международния въздушен превоз”, подписана във Варшава

на 12 октомври 1929 г. или (ii) тази Конвенция, съответно изменена и допълнена с протокол или допълнителна конвенция, или (iii) Монреалската конвенция от 1999 г. – онази от тях, която е приложима). Независимо от всякаква клауза в обратен смисъл,

международният автомобилен превоз може да се регламентира от разпоредбите на “Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки”, подписана в Женева на 19 май 1956 г. (Конвенцията “CMR”).

D. Пратки могат да бъдат превозвани през междинни спирки, считани от UPS за подходящи. UPS може да наема подизпълнители за извършване на услугите и да сключва договори както от свое име, така и от името на свои служители, агенти и подизпълнители,

всеки от които може да се възползва от тези условия.

E. В настоящите условия “товарителница” означава единична товарителница/коносамент на UPS или вписванията, направени за същата дата, адрес и ниво на услугите в регистър за взети пратки. Всички пакети, включени в дадена товарителница, се считат за

една пратка. “Изпращачът” може да бъде и страната, предоставяща пратка на UPS или получателят, или трето лице, поръчващо пратката, в зависимост от предлаганата услуга.

2. Обхват на услугата

Ако не са договорени някакви специални услуги, предоставяните от UPS услуги се ограничават до вземане на място, транспортиране, освобождаване от митницата, когато това е приложимо, и доставяне на пратката. Изпращачът приема, че пратките му се събират

с пратките на други изпращачи за транспортиране и че UPS не е в състояние да наблюдава движението на влизащите и излизащите пратки във всички центрове за обработването им.

UPS не е общ превозвач и си запазва правото да откаже, изцяло по свое усмотрение, да превози пратка, предложена на фирмата за транспортиране.

3. Условия за превоз

В настоящия раздел се излагат различни ограничения и условия, които се прилагат относно превоза на пакети от UPS. В него се обяснява също така какви са последиците за изпращача, предлагащ за превоз пратки, които не отговарят на изискванията.

3.1 Ограничения и условия за предоставяне на услугите

Пакетите трябва да са съобразени с ограниченията в т. (i) до т. (iv) по-долу.

(i) Пакетите не бива да тежат повече от 31.5 килограма (или 70 либри) или 70 килограма (или 150 либри) (в зависимост от страната, където пратката се предава на UPS за превоз, и страната по местоназначение, според посоченото в Справочниците)

или да превишават 270 сантиметра (или 108 инча) по дължина или общо 419 сантиметра (или 165 инча) по дължина и обиколка, взети заедно.

(ii) Стойността на пакета не може да надвишава равностойността в местна валута на 50 000 USD. Освен това, стойността на бижута и часовници, които не са нескъпоценни бижута или нескъпоценни часовници, в един пакет не може да надхвърля

равностойността в местна валута на 500 USD.

(iii) Пакетите не трябва да съдържат никакви забранени предмети, посочени в Справочниците, включително, но не само, предмети с необичайна стойност (като произведения на изкуството, антики, скъпоценни камъни, марки, уникални предмети,

злато или сребро), пари или прехвърляеми финансови инструменти (като чекове, менителници, облигации, спестовни книжки, предплатени кредитни карти, удостоверения за акции и други ценни книжа), огнестрелни оръжия и опасни стоки.

(iv) Пакетите не трябва да съдържат стоки, които биха могли да застрашат живота на хора или животни или транспортни средства, или биха могли по друг начин да развалят или повредят други стоки, превозвани от UPS, или превозът, износът или

вносът на които е забранен от приложимите закони.

Изпращачът отговаря за точността и пълнотата на данните, вписани в товарителницата, както и за това всички пакети да носят съответна информация за връзка с изпращача и получателя на пакета, да са опаковани, маркирани и етикетирани,

съдържанието им да е описано и класифицирано и да са придружени от необходимите документи (според конкретния случай), които да осигурят пригодността им за транспортиране и спазване на изискванията на Справочниците и приложимия закон.

Ако в товарителницата или в други съответни транспортни документи на UPS не е ясно посочено различно ниво на услугата, пратките се превозват с услугата Express (в случаите, където съществува такава услуга за избраната дестинация) и всички

приложими такси се изчисляват съобразно с това.

Изпращачът гарантира, че всички пакети, предадени за превоз при тези условия, съответстват на ограниченията, изложени в т. (i) до т. (iv) по-горе, и са били подготвени в обезопасени помещения, лично от него (когато става дума за индивидуален изпращач)

или от негов надежден персонал, или (когато е различна) от страната, предoставяща пратката на UPS, и са били защитени от неоторизирана намеса по време на тяхната подготовка, съхранение и транспортиране до UPS. UPS разчита на тази гаранция при приемане

на всеки пакет за превоз съгласно настоящите условия. Всеки друг пакет не подлежи на превоз.

3.2 Стоки, подлежащи на разваляне или чувствителни към температура, се транспортират при условие, че изпращачът приема това да се извърши на негов риск. UPS не осигурява специална обработка за такива пакети.

3.3 Отказ и прекратяване на превоз

(i) Ако UPS установи, че даден пакет не отговаря на горепосочените ограничения или условия или че сумата на плащане при доставка с наложен платеж (COD), посочена в товарителницата, превишава размерите, посочени в т. 8, UPS може да откаже

да транспортира въпросния пакет (или пратка, част от която е той) и, ако превозът е вече в ход, да го прекрати и задържи пакета или пратката в очакване на разпореждане от изпращача.

(ii) UPS може също така да прекрати превозването, ако получателят откаже да приеме доставката, ако UPS не е в състояние да извърши доставката поради погрешно посочен адрес (след като са били използвани всички разумни средства за установяване

на верния адрес) или защото верният адрес се е оказал в друга страна, а не в страната, посочена върху пакета или товарителницата, или ако не може да събере дължимите суми от получателя при доставката.

(iii) В случаите, когато UPS има право да преустанови превоза на пакет или пратка, UPS има също така право да ги върне на изпращача по своя преценка.

3.4 Изпращачът поема разумните разходи и разноски на UPS (включително при съхраняване) за загуби, налози и мита, понесени от фирмата, както и за рекламации срещу UPS поради това, че даден пакет не съответства на някакви ограничения, условия или

формулировки в т. 3.1 по-горе или поради отказ или прекратяване на превоз, или връщане на пакет или пратка от UPS, което е допустимо по тази точка 3. В случай на връщане на пакет или пратка изпращачът е задължен да заплати всички изискващи се разходи,

изчислени съгласно действащите търговски тарифи на UPS.

3.5 Ако изпращачът предостави на UPS пакет, който не съответства на което и да е от ограниченията или условията, изложени в т. 3.1. по-горе, без изричното писмено съгласие на UPS, UPS няма да поеме каквито и да е произтичащи загуби, които изпращачът

може да понесе във връзка с превоза на такъв пакет от UPS (независимо дали това несъответствие е станало причина или е спомогнало за загубата и въпреки небрежност, изключая умишлено неправомерно поведение на UPS или небрежност, в това число

умишлено неправомерно поведение на неговите служители, контрагенти или представители) и, ако UPS прекрати превоз на основание, разрешено от настоящите условия, изпращачът няма да има право на каквото и да е възстановяване на заплатени от

него разноски за превоза. UPS може да предяви иск във връзка с такова несъответствие.

3.6 Ако след временно спиране на превоза на пакет или пратка в съответствие с настоящите разпоредби UPS не може да получи в разумен срок указания от изпращача как да постъпи с пакета или пратката или да идентифицира изпращача или друго оправомощено

лице по отношение на стоките (и след като отвори пакета, ако това се окаже необходимо), UPS има право да унищожи или продаде пакета или пратката изцяло по свое усмотрение. От приходите от такава продажба най-напред се удържат всички неуредени

от засегнатия изпращач такси, разходи или разноски (включително лихви) във връзка с пакета или пратката, или други. Остатъкът се запазва в очакване на указанията на изпращача.

3.7 UPS си запазва правото, но няма задължението, по всяко време да отваря и да преглежда или сканира с рентген пакета, предаден за транспортиране.

4. Освобождаване от митница

Когато за даден пакет се изисква митническо освобождаване, изпращачът е задължен да предостави пълна и точна документация за целта, но UPS действа, освен ако няма други указания, като агент на изпращача при освобождаването от митница. По отношение

на пратка, чиято отправна точка и местоназначение са в рамките на един и същ митнически район, UPS извършва митническото освобождаване само ако има указания да направи това. Изпращачът се съгласява също UPS да може да се счита за получател на пакета

с единствената цел да се определи митнически посредник, който да извърши освобождаването от митницата.

5. Плащане

5.1 Тарифите за превоза и другите услуги са изложени в Справочниците и всички такси, ако не са внесени преди транспортирането, трябва да бъдат заплатени в срок от седем дни след получаване на фактурата или в рамките на друг период, писмено договорен

между изпращача и UPS. UPS може да провери действителното и/или обемното тегло на пакетите и в случай че е по-голямо от декларираното, да издаде фактура на тази основа. Ако не е доказано нещо друго, фактура, издадена за тази цел, се счита за

получена три работни дни след датата на (издаване на) фактурата.

5.2 Ако a) се налага UPS да заплаща данъци, мита или вземания от името на изпращача, получателя или трето лице, b) избраният начин на плащане указва, че получателят или трето лице трябва да заплати всякакви разноски или c) данъци, мита, глоби, такси или

разходи са наложени или възникнали в резултат на действия от страна на митническите власти или неспособността на изпращача или получателя да осигури правилната документация, разрешения или лицензи, необходими във връзка с превозването, тогава във

всеки от случаите (без да се променя договорната отговорност за плащане на изпращача) получателят или, когато е приложимо, трето лице ще бъде първоначално задължено към UPS да ги заплати. В случай че въпросната сума не бъде непосредствено и изцяло

изплатена на UPS от това лице, тази сума се дължи от изпращача при първо писмено поискване. UPS не е задължен да поиска заплащане от получателя или от трето лице отделно от това, тъй като изпращачът носи солидарна отговорност с тези трети лица.

При съмнение тежестта да се докаже, че сумата е платена, се носи от изпращача.

5.3 Върху всяка просрочена сума, платима на UPS, се начислява лихва от 2% над междубанковия лихвен процент за деня, приложим на съответната дата в страната, където пакетът е предаден на UPS за превоз, от датата на падежа до датата, на която UPS получава

плащането, независимо дали преди или след съдебно решение. Освен това, UPS си запазва правото да поиска административна такса за закъсняло плащане, възлизаща най-много на равностойността на 15 EUR в местна валута на фактура.

5.4 Ако дадена сума не бъде заплатена от изпращача, получателя или друга страна при тези условия, UPS може да задържи пакета, който транспортира, докато не получи изцяло дължимото плащане, или може да продаде такъв пакет и да използва приходите

за покриване на задължението в съответствие с приложимото местно право. Неизплатен остатък подлежи на плащане.

5.5 Тарифите на UPS за превоз, изложени в Справочниците, са изчислени единствено за превоз на пакети, чиято стойност не надвишава равностойността на 50 000 USD в местна валута (или друга приложима стойност, ако е по-ниска). В случай че UPS узнае,

че без изричното писмено съгласие на UPS, е пренасяло пакет надвишаващ тази стойност, то тогава в допълнение на другите иначе приложими тарифи и разноски и всякакви други средства съгласно настоящите условия, ще се прилага допълнителна такса

за превоза в размер на равностойността на 5% от стойността на пакета, надхвърляща 50 000 USD.

6. Прекъсване на услугата

Ако UPS не е в състояние да започне или да продължи превоза на пакета на изпращача по независеща от фирмата причина, няма да се счита, че UPS е в нарушение на договора си с изпращача, но фирмата ще предприеме всички стъпки, осъществими в

разумни граници при дадените обстоятелства, за да започне или да продължи превоза. Примери за събития, независещи от UPS, са нарушаване на транспорта по въздух или суша поради лошо време, пожар, наводнение, война, сражения, граждански размирици,

действия на правителството или други органи (включително, но не само, митниците) и трудови спорове или задължения, засягащи UPS или друга страна.

7. Гаранция за връщане на парите

За някои услуги и дестинации UPS предлага гаранция за връщане на пари при таксите за превоза. Подробни данни относно нейната приложимост, относно правилата и условията, както и съответното време на доставка и най-късно вземане на място на

пратката за съответната услуга и дестинация се съдържат в Справочниците и сайта на UPS (www.ups.com) към момента на приемане на стоките за превоз и могат да бъдат потвърдени при контакт на изпращача с местния център на UPS. За да се избегнат

всякакви съмнения, отговорността на UPS във връзка с гаранцията за връщане на парите се ограничава с горепосоченото и гаранцията не представлява форма на ангажимент или декларация за пристигане на пратката в определен срок.

8. Доставка с наложен платеж (COD)

За някои дестинации, по информация на местния център на UPS, фирмата предлага услугата “доставка с наложен платеж” при заплащане на допълнителна такса, посочена в Справочниците. Ако изпращачът се възползва от тази услуга при условията,

изложени по-долу (включително условията, свързани с конвертирането на валута), UPS събира от името на изпращача сумата за доставка с наложен платеж, посочена на товарителницата.

Сумите за доставка с наложен платеж трябва да бъдат определени в товарителницата или в EUR, или – ако са в друга валута, – това трябва да бъде валутата на страната, за която е предназначена пратката. Когато посочените в товарителницата суми,

събрани от получателя и/или заплатени на изпращача, са в различна валута, конвертирането се извършва по курс/курсове, разумно определен/и от UPS.

UPS не поема отговорност за рискове, свързани с обмен на валута.

8.1 Плащане за доставка с наложен платеж в брой – Когато на UPS са дадени указания в товарителницата, съгласно приложимите правила на UPS, за приемане само на плащане в брой, UPS събира сумата само в брой във валутата на страната по

местоназначение на пратката. При плащане в брой максималната сума, събирана под тази форма от името на изпращача, възлиза на равностойността на 5 000 USD в местната валута на един получател дневно. Независимо от горепосоченото,

за пратките с доставка с наложен платеж за получатели във Франция максималната сума, която се събира в брой от името на изпращача е 750 EUR на получател дневно. В някои страни и през някои периоди могат да бъдат приложени и допълнителни

ограничения; подробни данни за тях се дават или в Справочниците, или в сайта на UPS (www.ups.com).

Ако изпращачът посочи сума за доставка с наложен платеж, надвишаваща тези размери, UPS автоматично получава правото да приема чекове за цялата сума или за част от нея.

8.2 Плащане за доставка с наложен платеж с чек – Ако в товарителницата не са дадени ясни указания на UPS (в съответствие с приложимите правила на UPS) да приеме само плащане в брой, UPS може да приеме плащането или в брой (при ограниченията

в раздел 8.1), или с някакъв вид чек, издаден в полза на изпращача, който се признава в страната по местоназначение на пратката. Когато UPS приема чекове, максималната сума, която може да бъде събрана под каквато и да е форма, не надвишава

равностойността на 50 000 USD на пакет (или друга приложима стойност, ако е по-ниска). Когато на UPS е разрешено да приеме чек, той може да бъде или в EUR, или – ако е в друга валута, – тя трябва да бъде местната валута на страната по местоназначение

на пратката.

8.3 Плащане на събрани суми при доставка с наложен платеж – При събирането на суми в брой UPS плаща на изпращача равностойността в местната валута на страната, където е предадена пратката за транспортиране на UPS. UPS може да извърши такива

плащания на суми за доставка с наложен платеж или чрез телеграфен превод по банкова сметка, съобщена на UPS от изпращача, или чрез издаване на чек в полза на изпращача.

Чекове в полза на изпращача, издадени или от UPS, както се посочва по-горе, или от получателя и получени от UPS според раздел 8.2, могат или да бъдат препратени на изпращача с обикновена поща на негов риск, или предадени на изпращача или друго

лице с пълномощия да приеме чека от името на изпращача.

8.4 В случай, че изпращачът не е получил суми за доставка с наложен платеж, той следва да уведоми писмено UPS за това в срок от 45 дни след датата на доставка на въпросния пакет.

8.5 Изпращачът обезщетява UPS за всякакви загуби, разходи или други искове срещу фирмата от страна на получателя или трета страна, възникващи когато UPS не достави пакета поради това, че получателят не е заплатил сумата за доставка с наложен

платеж в съответната форма или отказва да приеме пакета.

8.6 Отговорността на UPS по отношение на сумата за получаване не надвишава нито съответната максимална сума, която следва да бъде получена по тези условия, нито сумата за доставка с наложен платеж, посочена в товарителницата, като се взема

по-малката от двете суми. По-нататък, сумата за доставка с наложен платеж не надвишава в никакъв случай стойността на стоките в страната по местоназначение, като се добавят и съответните такси за превоза. За да се избегнат всякакви съмнения,

сумата за доставка с наложен платеж не представлява декларация за стойност за целите на т. 9.4, нито нещо друго и поради това няма отражение върху отговорността на UPS за загуби, щети или забавяне на самите стоки.

UPS не поема отговорност за непочтени и измамнически действия от страна на получателя, включително, но не само, издаване на фалшив чек или на чек, който не бъде акцептиран, или на чекове, неправилно попълнени от получателя.

9. Отговорност

9.1 В случаите, когато се прилага Варшавската конвенция или Конвенциите CMR, или вътрешни закони за изпълнение или приемане на тези конвенции (наричани за удобство “Правилата на конвенциите”), или когато (и в степента, в която) се прилага друг

задължителен вътрешен закон, отговорността на UPS се регламентира и ограничава в съответствие с приложимите правила.

9.2 Когато не се прилагат Правилата на конвенциите или други задължителни вътрешни закони, UPS носи отговорност само за неспособност да действа с разумната грижа и умение и отговорността на фирмата се регламентира изключително от тези условия и

(освен в случай на телесна повреда или смърт) се ограничава до доказани щети, оценени на равностойността на 100 USD в местна валута за една пратка, ако не е декларирана по-висока стойност от изпращача по т. 9.4 по-долу.

9.3 Ако ищецът (или лице, от чиито права произтича правото му да предявява иск) е причинил или спомогнал за причиняването на загуба, щета или забавяне на пратка или пакет, всякаква отговорност на UPS в тази връзка (ограничена според гореказаното)

може да бъде намалена или отменена съгласно закона, приложим по отношение на такава небрежност при съпричиняване.

9.4 В съответствие с разпоредбите на т. 9.5 изпращачът може да ползва предимството от по-голям размер на отговорността в сравнение с предоставяния от страна на UPS по т. 9.2 по-горе или по Правилата на конвенциите или друг задължителен вътрешен

закон. Изпращачът може да направи това, като декларира по-висока стойност в товарителницата и заплати допълнителна такса според посоченото в Справочниците. Ако изпращачът декларира по-висока стойност за превоз и изплати полагаемата се такса,

отговорността на UPS се ограничава до доказани щети, които не надвишават декларираната сума. Стойността на въпросните стоки по никакъв начин не бива да надвишава размерите, посочени в т. 3.1(ii).

9.5 С изключение на случаите, когато Правилата на конвенциите или други задължителни вътрешни закони изискват нещо друго, UPS не поема отговорност за чисто икономически загуби, като разходи за алтернативно транспортно средство, загуба на печалба,

загуба на възможности за бизнес или загуба на приходи, произтичащи от загуба при ползване – произтичаща от загуба или щета, или забавяне на пратка или пакет – независимо дали е декларирана стойност по отношение на съответната пратка по т. 9.4.

UPS не носи отговорност за щети или загуба на опаковки.

10. Доставка

UPS може да достави пратка на получателя, назован в товарителницата, или на друго лице, упълномощено да приеме доставката на пратката от името на получателя (като лица, намиращи се в същите помещения или в съседство с получателя). Получателят се

уведомява за всякакви други условия за доставка чрез бележка, поставена на входа на неговото помещение.

UPS може да получава доказателства за доставяне на пратки по електронен път и изпращачът се съгласява да не възразява срещу това UPS да разчита на отпечатано копие от тях като доказателство просто поради това, че въпросната информация е получена

и запазена в електронен вид.

С изключение на случаите, когато Правилата на конвенциите или други задължителни национални закони изискват нещо друго, UPS не поема отговорност, при никакви обстоятелства, да прекратява превоза, да пренасочва доставката (независимо дали до

получател или адрес, различен от посочения в товарителницата) или да връща пакета на изпращача – и в случай че трябва да опита, но не успява да го направи, – не носи отговорност за загуби, причинени от това.

11. Защита на данните

Изпращачът се съгласява UPS и други фирми от групата на UPS по цял свят, включително фирми в страни, в които може да няма същото ниво на защита на данните като в страната, където пакетът се предава на UPS за превоз, да могат да използват данните,

предоставени от изпращача за анализ на управлението и за мониторинг, закупуване и доставяне на материали на клиент, администриране на сметки на клиент и рекламиране на услуги и продукти, предоставяни от фирми от групата на UPS. Изпращачът има

известни права по закон (които могат да бъдат упражнявани след установяване на контакт с UPS) да има достъп, да коригира, да възразява срещу ползване на негови лични данни за пряк маркетинг или да заличава свои лични данни, с които UPS разполага.

12. Процедура за уреждане на рекламации – Давност

Всички рекламации срещу UPS трябва да бъдат подадени в писмен вид веднага, щом това е практически възможно и, при всеки случай, в срок от 14 дни след получаването в случай на щети (включително частична загуба на пратка), като в случай на забавяне

срокът е 21 дни от предоставяне на стоките на разположение на лицето, имащо право да получи доставката, а в случай на загуба – в срок от 60 дни от предаване на стоките за превоз на UPS. Освен това, всякакви искове срещу UPS във връзка с пратка ще бъдат

погасени по давност, освен ако не е започната съдебна процедура и за нея не е дадено писмено предизвестие на UPS в срок от осем месеца от доставянето на въпросните стоки или, в случай че те не са доставени – в срок от осем месеца от определената дата

на доставяне. Това условие не засяга правата, които изпращачът може да има според Правилата на конвенциите или други задължителни национални закони.

13. Цялост и делимост на Договора

Намерението на UPS е всички условия на договора между фирмата и изпращача да се съдържат в този документ и в Справочниците. Ако изпращачът желае да се придържа към някакъв вариант на тези условия, това трябва да се запише и подпише от изпращача

и от името на UPS преди пратката да бъде приета за превоз от UPS. Ако част от тези условия не е изпълнима, това няма да се отрази върху изпълнимостта на друга част от тях.

14. Приложимо законодателство

Спрямо настоящите условия се прилагат законите на страната, където пратката за превоз се предава на UPS.

REV. 01/12