По Ваша заявка ще Ви изпратим потвърждение за доставка по имейл, по факс или по пощата.

Такса: 12.32 лв. за всяко писмо или факс, платими от лицето, което ги е поръчало.

Посочените цени са с включен Данък добавена стойност.
ДДС се начислява само за страните от Европейски съюз.

Позвънете сега!