Политика по качеството на “ИН ТАЙМ” ООД

Политиката по качеството на “ИН ТАЙМ” ООД е насочена към непрекъснатото подобряване на ефективността на извършваните международни и вътрешни експресни куриерски услуги и гарантиране на отличното качество на услугите, съответстващо на клиентските и нормативни изисквания.

Политиката ни по качеството е разбрана, прилагана и поддържана на всички нива в Организацията.

За осъществяване на тази политика и за постигане на поставените цели, в “ИН ТАЙМ” ООД е изградена, внедрена и се поддържа Система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2015, която подлежи на периодичен преглед и актуализация.

Нашите цели ще постигаме чрез:

 • Удовлетворяване на изискванията на заинтересованите страни и приложимата за дейността нормативна база.
 • Изпълнение на всички нормативни и законови изисквания, както и прилагане на вътрешни правила и контроли, при извършване на услугата Пощенски паричен превод.
 • Определяне на Контекста на организацията и наблюдение на информацията, свързана с всички външни и вътрешни обстоятелства, които са от значение за нашата крайна цел и влияят на системата ни за управление на качеството.
 • Определяне на рисковете и възможностите за бизнеса и процесите, отговорностите на служители и критериите за оценяването им, включително нивата за тяхното приемане и подходящи действия за управлението им.
 • Коректно сътрудничество с клиентите, основано на взаимно доверие и взаимоизгодни условия.
 • Обслужване на развиващите се търговски и логистични потребности на нашите клиенти чрез безкомпромисно качество и стойност във всичко, което вършим.
 • Oткриване на нови възможности за обслужване на нашите клиенти и повишаване на удовлетвореността им.
 • Непрекъснато оптимизиране на организационната структура, за да отговаря адекватно на динамиката на бизнес средата.
 • Гъвкавост в управлението на човешките ресурси.
 • Ефективно използване на наличните ресурси.
 • Провеждане на системно обучение на персонала с цел повишаване на неговата квалификация и мотивация.
 • Постигане на пълна ангажираност на служителите с Политиката по качеството и целите на фирмата.
 • Поддържане на взаимоизгодни отношения с доставчици и партньори.
 • Разширяване на пазарния дял в страната.
 • Непрекъснато подобряване и усъвършенстване ефективността на внедрената и поддръжана Система за управление на качеството.

Ръководството на “ИН ТАЙМ” ООД се ангажира с разгласяването, разясняването и прилагането на Политиката по качеството, както и с реализацията на целите по качеството и с предприемането на всички необходими мерки, за да бъдат разбрани и постигнати поставените цели в определените срокове.

Ръководството на “ИН ТАЙМ” ООД се ангажира с удовлетворяването на изискванията и непрекъснатото подобряване на ефикасността на Системата за управление на качеството.

 

20.10.2021г.

Позвънете сега!