Правила и условия на UPS за превоз на пратки
Това е актуалната версия към датата на публикуване на настоящия Справочник. Последната версия, която винаги се прилага по отношение на нови пратки, може да се намери в сайта www.ups.com или да се получи от офис на UPS

Можете да свалите като документ от ТУК

A. Настоящите правила и условия (“условията”) определят базата, на която UPS извършва превоза на пакети, документи и пликове (“пакети”) и палетизирани стоки („палети“; палети и пакети заедно са наричани „пратки“). Тези условия се допълват от приложимите към настоящия момент “Справочници за услугите и тарифите на UPS” (“Справочниците”). Справочниците съдържат важни данни за услугите на UPS, които следва да бъдат прочетени от изпращача (подателя) и които представляват част от договора между UPS иподателя.

B. Абревиатурата „UPS” ще означава и договорът на подателя ще се сключва с оторизиран изпълнител на услугите на UPS или структура на UPS, ако такава съществува, в страната, където пратката се предава за превоз, като адресът за контакти е следният: c/o 5 Avenue Ariane, 1200 Brussels, Belgium, (макар че това, само по себе си, не бива да се приема като избор на седалище или установяване на юрисдикция на даден съд). Тази фирма е също (първият) превозвач на стоки за целите на конвенциите, упоменати в т. С.

C. Когато превозът по въздушен път включва крайна дестинация или спирка извън отправната страна, може да бъде приложима Варшавската конвенция. Варшавската конвенция определя и в повечето случаи ограничава отговорността на превозвачите при загуба, нанесени щети или забавяне на товара. (За целите на настоящите условия, изразът “Варшавска конвенция” означава: (i) Международна конвенция за уеднаквяване на някои правила при международния въздушен превоз, подписана във Варшава на 12 октомври 1929 г. или (ii) тази Конвенция, съответно изменена и допълнена с протокол или допълнителна конвенция, или (iii) Монреалската конвенция от 1999 г. – онази от тях, която е приложима). Независимо от всякаква клауза в обратен смисъл, международният автомобилен превоз може да се регламентира от разпоредбите на “Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки”, подписана в Женева на 19 май 1956 г. (Конвенцията “CMR”).

D. Пратки могат да бъдат превозвани през междинни спирки, считани от UPS за подходящи. UPS може да наема подизпълнители за извършване на услугите и да сключва договори както от свое име, така и от името на свои служители, агенти и подизпълнители, всеки от които може да се възползва от правата по тези условия.

E. В настоящите условия “товарителница” означава единична товарителница/коносамент на UPS или вписванията, направени за същата дата, адрес и ниво на услугите в регистър за взети пратки. Всички пакети или палети, включени в дадена товарителница, се считат за една пратка.

Освен ако не са договорени някакви специални услуги, попадащи също в обхвата на настоящите условия, предоставяните от UPS услуги се ограничават до приемане, транспортиране, освобождаване от митница, когато това е приложимо, и доставяне на пратката. Подателят приема, че пратките му се събират с пратките на други податели за транспортиране и че UPS може да не наблюдава входящото и изходящо движение на индивидуалните пратки във всички центрове за обработването им.

UPS не е общ превозвач и си запазва правото да откаже, изцяло по свое усмотрение, да превози пратка, представена му за транспортиране.

3. Условия за превоз
В настоящия раздел се излагат различни ограничения и условия, които се прилагат относно превоза на пратки от UPS. В него също така се обяснява какви са последиците заподателя, предаващ за превоз пратки, които не отговарят на изискванията.

3.1 Ограничения и условия за предоставяне на услугите
Пратките трябва да са съобразени с ограниченията в т. (i) до т. (iv) по-долу.
(i) Пакетите не бива да тежат повече от 31.5 килограма (или 70 либри) или 70 килограма (или 150 либри) (в зависимост от държавата, в която пратката е предоставена на UPS за превоз, и страната по местоназначение, както е посочено в Справочниците) или да превишават 274 сантиметра по дължина или общо 400 сантиметра по дължина и обиколка, взети заедно. Палетите са предмет на ограничения за максимален размер и тегло, които варират в зависимост от страната на произход и на получаване, и които са посочени на www.ups.com.
(ii) Стойността на пакета не може да надвишава равностойността в местна валута на 50 000 USD. Освен това, стойността на бижута и часовници, които не са нескъпоценни бижута или нескъпоценни часовници, в един пакет не може да надхвърля равностойността в местна валута на 500 USD. Стойността на отделен палет не може да надвишава равностойността на 100 000 USD.
(iii) Пратките не трябва да съдържат никакви забранени предмети, посочени в Справочниците, включително, но не само, предмети с необичайна стойност (като произведения на изкуството, антики, скъпоценни камъни, марки, уникални предмети, злато или сребро), пари или прехвърляеми финансови инструменти (като чекове, менителници, облигации, спестовни книжки, предплатени кредитни карти, акции или удостоверения за акции и други ценни книжа), огнестрелни оръжия и опасни стоки.
(iv) Пратките не трябва да съдържат стоки, които биха могли да застрашат живота на хора или животни, или транспортни средства, или биха могли по друг начин да замърсят или повредят други стоки, превозвани от UPS, или превозът, износът или вносът на които е забранен от приложимите закони.

Подателят отговаря за точността и пълнотата на данните, вписани в товарителницата, както и за това всички пратки да носят съответна информация за връзка с подателя и получателя на пратката, да са опаковани, маркирани и етикетирани, съдържанието им да е описано и класифицирано и да са придружени от необходимите документи (според конкретния случай), които да осигурят пригодността им за транспортиране и спазване на изискванията на Справочниците и приложимия закон. Ако в товарителницата или в други съответни транспортни документи на UPS не е ясно посочено различно ниво на услуга, пратките се превозват с услугата Express (когато услугата е налична за избраната дестинация) и всички приложими такси се изчисляват съобразно с това.
Подателят гарантира, че всички пратки, предадени за превоз при тези условия, съответстват на ограниченията, изложени в т. (i) до т. (iv) по-горе, и са били подготвени в обезопасени помещения, лично от него (когато става дума за индивидуаленподател) или от негов надежден персонал, или (когато е различно от предходните) от лицето, предоставящо пратката на UPS, и са били защитени от неоторизирана намеса по време на тяхната подготовка, съхранение и транспортиране до UPS. UPS разчита на тази гаранция при приемане на всяка пратка за превоз съгласно настоящите условия.

3.2 Стоки, подлежащи на разваляне или чувствителни към температура, се транспортират при условие, че подателят приема това да се извърши на негов риск. UPS не осигурява специална обработка за такива пратки.

3.3 Отказ и прекратяване на превоз
(i) Ако UPS установи, че дадена пратка не отговаря на горепосочените ограничения или условия или, че сумата на плащане при доставка с наложен платеж (COD), посочена в товарителницата, превишава размерите, посочени в т. 8, UPS може да откаже да транспортира въпросната пратка (или съответната част от нея) и, ако превозът е вече в ход, да го прекрати и задържи пратката (или съответната част от нея) до получаване на разпореждане от подателя.
(ii) UPS може също така да прекрати превозването, ако не може да извърши доставка, ако получателят откаже да приеме доставката, ако UPS не е в състояние да извърши доставката поради погрешно посочен адрес (след като са били използвани всички разумни средства за установяване на верния адрес) или защото верният адрес се е оказал в друга страна, а не в страната, посочена върху пратката или товарителницата, или ако не може да събере дължимите суми от получателя при доставката.
(iii) В случаите, когато UPS има право да преустанови превоза на пратка (или съответна част от нея), UPS има също така право да я върне на подателя по своя преценка.

3.4 Подателят трябва да заплати на и обезщети UPS за всички разумни разходи и разноски (включително при съхраняване), понесени от UPS, всякакви загуби, данъци и мита, които би понесъл UPS, както и за искове срещу UPS поради това, че: (i) дадена пратка не съответства на някакви ограничения, условия или гаранции в т. 3.1 по-горе или (ii) поради отказ или прекратяване на превоз, или връщане на пратка (или на част от пратка) от UPS, което е допустимо по тази точка 3, или (iii) подателят е в неизпълнение на настоящите правила и условия. В случай на връщане на пратка (или на част от пратка) подателят е задължен да заплати всички изискващи се разходи, изчислени съгласно действащите търговски тарифи на UPS.

3.5 Ако подателят предостави на UPS пратка, която не съответства на което и да е от ограниченията или условията, изложени в т. 3.1. по-горе, без изричното писмено съгласие на UPS, UPS няма да поеме каквито и да е произтичащи загуби, които подателят може да понесе във връзка с превоза на такава пратка от UPS (независимо дали това несъответствие е причинило или допринесло за загубата и без значение дали е проявена небрежност от страна на UPS, изключая умишлено неправомерно поведение на UPS или небрежност, в това число умишлено неправомерно поведение на неговите служители, контрагенти или представители) и, ако UPS прекрати превоз на основание, разрешено от настоящите условия, подателят няма да има право на каквото и да е възстановяване на заплатени от него разноски за превоза. UPS може да предяви иск във връзка с такова несъответствие.

3.6 Ако след временно спиране на превоза на пратка (или съответна част от нея) в съответствие с настоящите разпоредби UPS не е в състояние да получи в разумен срок указания от подателя как да постъпи с пратката или да идентифицира подателя или друго оправомощено лице по отношение на стоките (и след като отвори пратката, ако това се окаже необходимо), UPS има право да унищожи или продаде пратката (или съответната част от нея) изцяло по свое усмотрение. От приходите от такава продажба най-напред се удържат всички неуредени от засегнатия подател такси, разходи или разноски (включително лихви), които са свързани с пратката, или се дължат по друг повод от подателя. Остатъкът се съхранява до получаване на разпореждане отподателя.

3.7 Освен ако това е забранено от закона, UPS си запазва правото, но няма задължението, по всяко време да отваря и да преглежда или сканира с рентген пратката, предадена затранспортиране.

4. Освобождаване от митница
Когато за дадена пратка се изисква митническо освобождаване, задължение на подателя е да предостави или да осигури получателя да предостави на UPS пълна и точна документация за целта, но, освен ако няма други указания, UPS действа от името, за сметка и на риск на подателя или получателя при освобождаването от митница. По отношение на пратка, чиято отправна точка и местоназначение са в рамките на един и същ митнически район, UPS извършва митническото освобождаване само ако има указания да направи това. Подателят се съгласява също UPS да може да се счита за получател на пакета или пратката с единствената цел да се определи митнически посредник, който да извърши освобождаването от митницата (доколкото законът позволява).

5. Плащане

5.1 Тарифите за превоза и другите услуги са изложени в Справочниците и всички такси, ако не са заплатени преди транспортирането, трябва да бъдат заплатени в срок от седем дни след получаване на фактурата или в рамките на друг период, писмено договорен между подателя и UPS. UPS може да провери действителното и/или обемното тегло на пратките и в случай, че е по-голямо от декларираното, да издаде фактура на тази основа. Ако не е доказано нещо друго, фактура, издадена за тази цел, се счита за получена три работни дни след датата на (издаване на) фактурата.

5.2 Ако a) се налага UPS да заплаща данъци, мита или вземания от името на подателя, получателя или трето лице, b) избраният начин на плащане указва, че получателят или трето лице трябва да заплати някакви разноски или c) данъци, мита, глоби, такси или разходи бъдат наложени, основателно или не, от държавните органи, или претърпени от UPS поради някакви обстоятелства, включително възникнали в резултат на действия на митнически органи или на неспособността на подателя или получателя да осигурят правилната информация и документация, разрешения или лицензи, необходими във връзка с превоза, подателят ще бъде солидарно отговорен към UPS заедно с получателя и третото лице за тези суми. Във всеки случай, когато избраният начин на плащане посочва, че плащане следва да се получи, на първо място, от получателя или трето лице, UPS първо ще изисква плащането на съответната сума от получателя и/или от третото лице (без с това да се ограничава договорната отговорност за плащане на подателя). Ако въпросната сума не се изплати незабавно и изцяло на UPS от някое от гореспоменатите лица, тази сума е платима от подателя при първо писмено искане. Във всички останали случаи подателят се задължава да заплати споменатите суми на UPS при първо поискване. UPS не е задължен да подаде отделен иск срещу получателя или третото лице за плащането. В случай на съмнение, тежестта на доказване, че плащането е извършено, пада върху подателя.

5.3 Върху всяка просрочена сума, платима на UPS, се начислява лихва, в размера, посочен във фактурата, от датата на падежа до датата, на която UPS получи плащането, независимо дали преди или след съдебно решение. Освен това, UPS си запазва правото да поиска административна такса за закъсняло плащане, възлизаща най-много на еквивалента в местна валута на 40 EUR на фактура.

5.4 Ако дадена сума не бъде заплатена отподателя, получателя или друга страна при тези условия, UPS може да задържи всякакви пратки (или части от тях), коитотранспортира, докато не получи изцяло дължимото плащане, или може да ги продаде и да използва приходите за погасяване на задължението в съответствие с приложимото местно право. Всеки неизплатен остатък остава дължим.

5.5 Тарифите на UPS за превоз, изложени в Справочниците, са изчислени единствено за превоз на пратки, чиято стойност не надвишава сумите, посочени в параграф 3.1.(ii) (или друга приложима стойност, ако е по-ниска). В случай че UPS узнае, че без изричното писмено съгласие на UPS, е превозвало пратка, надвишаваща тази стойност, то тогава, в допълнение на другите иначе приложими тарифи и такси и всякакви други обезщетения съгласно настоящите условия, ще се прилага допълнителна превозна такса в размер на 5% от стойността на пратката, надхвърляща съответната сума, посочена в параграф 3.1.(ii).

6. Прекъсване на услугата
Ако UPS не е в състояние да започне или да продължи превоза на пратката на подателя по независеща от него причина, няма да се счита, че UPS е в нарушение на договора си с подателя, но UPS ще предприеме всички стъпки, осъществими в разумни граници при дадените обстоятелства, за да започне или да продължи превоза. Примери за събития, независещи от UPS, са нарушаване на транспорта по въздух или суша поради лошо време, пожар, наводнение, война, сражения, граждански размирици, действия на правителство или други органи (включително, но не само, митнически органи) и трудови спорове или задължения, засягащи UPS или друга страна, закъснения в митническото оформяне и / или закъснения или други въпроси, произтичащи от или по друг начин свързани с Обединеното кралство, преставащо да бъде член на ЕС.

7. Гаранция за връщане на парите
За някои услуги и дестинации UPS предлага гаранция за връщане на пари при таксите за превоза. Подробни данни относно нейната приложимост, относно правилата и условията, както и съответното време на доставка и най-късно вземане на място на пратката за съответната услуга и дестинация, се съдържат в Справочниците и сайта на UPS (www.ups.com) към момента на приемане на стоките за превоз и могат да бъдат потвърдени при контакт на подателя с местния център на UPS. За да се избегнат всякакви съмнения, отговорността на UPS във връзка с гаранцията за връщане на парите се ограничава с горепосоченото и гаранцията не представлява форма на ангажимент или декларация за пристигане на пратката в определен срок.

8. Доставка с наложен платеж (COD)
За някои дестинации и услуги, по информация на местния UPS център, UPS предлага услугата “доставка с наложен платеж” при заплащане на допълнителна такса, посочена в Справочниците. Ако подателят се възползва от тази услуга при условията, изложени по-долу (включително условията, свързани с конвертирането на валута), UPS събира от името на подателя сумата за доставка с наложен платеж, посочена на товарителницата. Тази услуга не се предлага за палети.
Сумите за доставка с наложен платеж трябва да бъдат определени в товарителницата или в EUR, или – ако са в друга валута – това трябва да бъде валутата на страната, за която е предназначена пратката. Когато посочените в товарителницата суми, събрани от получателя и/или заплатени на подателя, са в различна валута, конвертирането се извършва по курс/курсове, разумно определен/и от UPS.
UPS не поема отговорност за рискове, свързани с обмен на валута.

8.1 Плащане на доставка с наложен платеж в брой – Когато на UPS са дадени указания в товарителницата в съответствие с приложимите правила на UPS за приемане само на плащане в брой, UPS събира сумата само в брой във валутата на страната по местоназначение на пратката. При плащане в брой, максималната сума, събирана под тази форма от името на подателя, възлиза на равностойността в местна валута на USD 5,000 на един получател дневно. Независимо от горепосоченото, за пратките с доставка с наложен платеж, който се събира в брой от името на подателя от получатели в следните държави, не може да надвишава следните суми на един получател на ден: Белгия: 3.000 EUR, Испания: 1.000 EUR, Гърция: 499 EUR, Португалия: 1.000 EUR, Румъния: RON 10.000 за физически лица, RON 5,000 за юридически лица, Швеция: 3.000 SEK, Полша:15.000 PLN, Италия: 999,99 EUR, Франция: 1.000 EUR, Обединено кралство: 2.500 GBP, Швейцария: 3.500 CHF, Дания: 20.000 DKK, Австрия: 3.500 EUR, Германия: 3.500 EUR. Ако подателят посочи сума за доставка с наложен платеж, надвишаваща тези граници, UPS автоматично получава правото да приема чекове за цялата сума или част от нея. Допълнителни ограничения могат да бъдат прилагани в някои страни и през някои периоди; подробни данни за тях се дават или в Справочниците, или на сайта на UPS (www.ups.com).

8.2 Плащане за доставка с наложен платеж с чек – Ако в товарителницата не са дадени ясни указания на UPS (в съответствие с приложимите правила на UPS) да приеме само плащане в брой, UPS може да приеме плащането или в брой (при ограниченията в раздел 8.1), или с някакъв вид чек, издаден в полза на подателя, който се признава в страната по местоназначение на пратката. Когато UPS приема чекове, максималната сума, която може да бъде събрана под каквато и да е форма, не надвишава равностойността на 50 000 USD на пакет (или друга приложима стойност, ако е по-ниска). Когато UPS има право да приеме чек, той може да бъде или в EUR, или – ако е в друга валута – тя трябва да бъде местната валута на страната по местоназначение на пратката.

8.3 Плащане на събрани суми при доставка с наложен платеж – При събирането на суми в брой UPS плаща на подателяравностойността в местната валута на страната, където е предадена пратката за транспортиране на UPS. UPS може да извърши такива плащания на суми за доставка с наложен платеж или чрез превод по банкова сметка, съобщена на UPS от подателя, или чрез издаване на чек в полза на подателя.
Чекове в полза наподателя, издадени или от UPS, както се посочва по-горе, или от получателя и получени от UPS според раздел 8.2, могат или да бъдат препратени на подателя с обикновена поща на негов риск, или предадени на подателя или друго лице с пълномощия да приеме чека от името на подателя.

8.4 В случай че подателят не е получил суми за доставка с наложен платеж, той следва да уведоми писмено UPS за това в срок от 45 дни след датата на доставка на въпросната пратка.

8.5 Подателятобезщетява UPS за всякакви загуби, разходи или други искове срещу UPS от страна на получателя или трето лице, възникващи когато UPS не достави пакета поради това, че получателят не е заплатил сумата за доставка с наложен платеж в съответната форма или отказва да приеме пратката.

8.6 Отговорността на UPS по отношение на сумата за събиране не надвишава нито съответната максимална сума, която може да бъде събрана по тези условия, нито сумата за доставка с наложен платеж, посочена в товарителницата, като се взема по-малката от двете суми. В допълнение, сумата за доставка с наложен платеж не трябва да надвишава в никакъв случай стойността на стоките в страната по местоназначение, като се добавят и съответните такси за превоза. За да се избегнат всякакви съмнения, сумата за доставка с наложен платеж не представлява декларация за стойност за целите на т. 9.4, нито нещо друго и поради това няма отражение върху отговорността на UPS за загуби, щети или забавяне на самите стоки.

UPS не поема отговорност за непочтени и измамнически действия от страна на получателя, включително, но не само, издаване на фалшив чек или на чек, който не бъде платен, или на чекове, неправилно попълнени от получателя. Ако получателят плати с кредитна или дебитна карта и впоследствие обяви трансакцията за нищожна или я анулира, UPS не носи отговорност за оспорването на това с получателя или банката и подателят ще възстанови сумата на UPS.

9. Отговорност

9.1 В случаите, когато се прилага Варшавската конвенция или Конвенциите CMR, или вътрешни закони за изпълнение или приемане на тези конвенции (наричани за удобство “Правилата на конвенциите”), или когато (и в степента, в която) се прилага друг задължителен вътрешен закон, отговорността на UPS се регламентира и ограничава в съответствие с приложимите правила.

9.2 Когато не се прилагат Правилата на конвенциите или други задължителни национални закони, UPS носи отговорност само за неспособност да действа с разумната грижа и умение и отговорността му се регламентира изключително от тези условия и (освен в случай на телесна повреда или смърт) се ограничава до доказани щети, чиято стойност не надхвърля по-голямата сума от следните:
(a) GBP 60 на пратка, в случай на стоки, предоставени за превоз на UPS във Великобритания (EUR 85 във Ейре и Финландия, DKK 635 В Дания, NOK 655 в Норвегия, SEK 785 в Швеция); или
(b) 8.33 Специални права на тираж (“СПТ”) за килограм от съответните стоки, освен ако по-висока стойност е била декларирана от подателя съгласно параграф

9.4 по-долу. СПТ е разчетна единица, приета от Международния валутен фонд, и настоящатай стойност е редовно публикувана във водещите финансови вестници. Към датата на публикуване на настоящите условия 8.33 СПТ са били приблизително равни на GBP 9.

9.3 Ако ищецът (или лице, от чиито права произтича правото му да предявява иск) е причинил или спомогнал за причиняването на загуба, щета или забавяне на пратка или пакет, всякаква отговорност на UPS в тази връзка (ограничена според гореказаното) може да бъде намалена или – погасена съгласно закона, приложим по отношение на такава небрежност при съпричиняване.

9.4 В съответствие с разпоредбите на т. 9.5 подателят може да ползва предимството от по-голям размер на отговорността в сравнение с предоставяния от страна на UPS по т. 9.2 по-горе или по Правилата на конвенциите или друг задължителен вътрешен закон. Подателят може да направи това, като декларира по-висока стойност в товарителницата и заплати допълнителна такса според посоченото в Справочниците. Ако подателят декларира по- висока стойност за превоз и изплати полагаемата се такса, отговорността на UPS се ограничава до доказани щети, които не надвишават декларираната сума. Стойността на въпросните стоки по никакъв начин не бива да надвишава размерите, посочени в т. 3.1(ii).

9.5 С изключение на случаите, когато Правилата на конвенциите или други задължителни вътрешни закони изискват нещо друго, UPS не поема отговорност за чисто икономически загуби, като разходи за алтернативно транспортно средство, загуба на печалба, загуба на възможности за бизнес или загуба на приходи, произтичащи от загуба при ползване – произтичаща от загуба или щета, или забавяне на пратка (или част от нея) – независимо дали е декларирана стойност по отношение на съответната пратка по т. 9.4.

UPS не носи отговорност за щети или загуба на опаковки.

10. Доставка

UPS може да достави пратка на получателя или на друго лице, което може да се приеме за упълномощено да приеме доставката на пратката от името на получателя (като лица, намиращи се в същите помещения като получателя). Ако такова лице не е на разположение, пакетът може да бъде доставен в пощенската кутия на получателя, (ако това е подходящо в случая), да бъде доставен на съсед, освен ако подателят е изключил такъв начин на доставка, като е използвал приложимата допълнителна услуга.

Получателят се уведомява за всеки алтернативен метод за доставка (или пренасочване до UPS Access Point®) чрез бележка, поставена на входа на неговото помещение.

Независимо от предходния параграф и освен ако с подателя не е уговорено друго, подателят се съгласява, че UPS може да прилага всякакви алтернативни методи за доставка, избрани от получателя в съответствие с „Общите условия на услугата „UPS My Choice” или всяко друго споразумение между UPS и получателя.
Такива алтернативни методи за доставка включват, без ограничение, пренасочване на доставка на пакет до алтернативен адрес (включително UPS Access Point), разрешаване на доставящия да остави пакет в помещенията на получателя, модифициране на услуги, избрани от подателя или пренасрочване на доставката.
Подателят е съгласен също, получателят да получава информация относно доставката на пакет. Подателят изрично се отказва от всякакви претенции, които може да има срещу UPS, произтичащи от следването от страна на UPS на такива инструкции, предоставени от получателя.

UPS може да използва електронно устройство, за да получи доказателство за доставяне на пратка и подателят се съгласява да не възразява срещу това UPS да разчита на отпечатано копие като доказателство за доставка, просто поради това, че въпросната информация е получена и запазена в електронен вид.
С изключение на случаите, когато Правилата на конвенцията или други задължителни национални закони изискват нещо друго, UPS не поема отговорност, при никакви обстоятелства, да прекратява превоза, да пренасочва доставката (независимо дали до получател или адрес, различен от посочения в товарителницата) или да връща пратката на подателя – и, в случай че трябва да опита, но не успява да го направи – не носи отговорност за загуби, причинени от това.

11. Защита на данните

11.1 UPS има правото да обработва данни, предоставени от подателя или получателя във връзка с превоза от UPS, да прехвърля такива данни на други дружества от групата или контрактори на UPS, включително и в други държави, които може да нямат същото ниво на защита на данните като в страната, където пратката се предоставя на UPS, и да ги обработва там, ако и доколкото прехвърлянето и обработката на данните в тези държави се изисква за изпълнението на договорените превозни услуги. Подателят гарантира, че (i) е получил законно личните данни, които е предоставил на UPS за пратката, (ii) е оторизиран да предостави тези данни на UPS, ако и доколкото прехвърлянето и обработката на данните в тези държави се изисква за изпълнението на договорените превозни услуги и (iii) е получил информирано и конкретно съгласие от този получател, че UPS може да изпраща на получателя имейл и други уведомления относно договорените превозни услуги. UPS използва личните данни на подателя, предоставени от подателя, в съответствие с Декларацията за поверителност на UPS, публикувана на сайта на UPS на: http://www.ups.com/content/bg/bg/resources/ship/terms/privacy.html.

11.2 В допълнение подателят гарантира, че надлежно е информирал получателя, че UPS може да използва личните данни на получателя в съответствие с Политиката за поверителност на UPS, линк към която е посочен по-горе, която е в сила в момента на изпращане, за цели, различни от тези, посочени в параграф 11.1 по-горе.

12. Процедура за уреждане на рекламации – Давност
Всички рекламации срещу UPS трябва да бъдат подадени в писмен вид веднага, щом това е практически възможно и, при всеки случай, в срок от 14 дни след получаването в случай на щети (включително частична загуба на пратка), а в случай на загуба – в срок от 60 дни от предаване на стоките за превоз на UPS. Освен това, всякакви искове срещу UPS във връзка с пратка ще бъдат погасени по давност, освен ако не е започната съдебна процедура и за нея не е дадено писмено предизвестие на UPS в срок от осем месеца от доставянето на въпросните стоки или, в случай че те не са доставени – в срок от осем месеца от определената дата на доставяне. Това условие не засяга правата, които подателят може да има според Правилата на конвенциите или други задължителни национални закони.

13. Цялост и делимост на Договора
Намерението на UPS е всички условия на договора между UPS и подателя да се съдържат в този документ и в Справочниците. Ако подателят желае да се придържа към някакъв вариант на тези условия, това трябва да се запише и подпише от подателя и от името на UPS преди пратката да бъде приета за превоз от UPS. Ако част от тези условия не е изпълнима, това няма да се отрази върху изпълнимостта на друга част от тях.

Спрямо настоящите условия се прилагат законите на страната, където пратката се предава за превоз на UPS.

Позвънете сега!