ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

/Съгласно Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, обн., ДВ, бр. 11 от 02.02.2023 г., в сила от 04.05.2023 г./
Сигнал за нарушение или установена опасност от извършване на нарушение могат да се подават писмено или устно до г-жа Диана Качорева, отговорно лице за разглеждане на сигнали в ИН ТАЙМ ООД.

Как може да подадете сигнал за нарушение.
1. Може да подадете писмен сигнал чрез попълване на формуляр по образец, по някой от следните начини:
• Лично, на отговорното лице;
• Чрез електронна поща, достъпна само от отговорното лице, с електронен адрес: signali@intime.bg;
* Писмените сигнали се подписват от лицата, които ги подават. При подаване по електронен път, формулярът се подписва с квалифициран електронен подпис.
2. Може да подадете устен сигнал на телефон: (359) 2 96 09 863 или чрез лична среща с отговорното лице, която сте уговорили предварително на посочения телефон.
В тези случаи отговорното лице ще попълни данните във формуляра по образец и ще Ви даде възможност да проверите, коригирате и да се съгласите с текста от разговора в писмен вид, както и със съдържанието на формуляра, като ги подпишете.
* Към сигнала може да приложите всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените от Вас твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.
! Следва да попълните всички данни във формуляра.
* В случай, че сигналът не отговаря на някое от изискванията, отговорното лице ще Ви изпрати съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него ще Ви бъдат върнати.
Не се образува производство по разглеждане на анонимни сигнали, както и по сигнали, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от две години.

Формулярът може да изтеглите ТУК или да се обърнете за съдействие към отговорното лице по разглеждане на сигнали.

Call Now ButtonПозвънете сега!