ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

/Съгласно Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, обн., ДВ, бр. 11 от 02.02.2023 г., в сила от 04.05.2023 г., Наредба № 1 от 27 юли 2023 г. за воденето на регистъра на сигналите по чл. 18 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и за препращане на вътрешни сигнали към Комисията за защита на личните данни, и Методически указания № 1 за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали, постъпили при задължените субекти по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения/
Сигнал за нарушение или установена опасност от извършване на нарушение могат да се подават писмено или устно до г-н Мартин Марков, отговорно лице за разглеждане на сигнали в ИН ТАЙМ ООД.

Как може да подадете сигнал за нарушение.
1. Може да подадете писмен сигнал чрез попълване на формуляр по образец или в свободен текст, по някой от следните начини:

  • Лично, на отговорното лице;
  • Чрез електронна поща, достъпна само от отговорното лице, с електронен адрес: signali@intime.bg;
  • с писмо до адрес: гр. София, ул. „Неделчо Бончев“ №41, ет. 1, стая № 213, като в този случай моля да обозначите писмото като “Поверително” и да посочите като получател Длъжностното лице – Мартин Марков;

! Следва да попълните всички данни във формуляра.

В случай че не използвате формуляра, сигналът следва да съдържа:

Вашите три имена, адрес, телефон и електронен адрес, ако има такъв; имената на лицето, срещу което се подава сигналът и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретно лице и то Ви е известно, конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са Ви известни, дата на подаване на сигнала, подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.
* Писмените сигнали се подписват от лицата, които ги подават, с подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

2. Може да подадете устен сигнал на телефон: (359) 2 96 09 863 или чрез лична среща с отговорното лице, която сте уговорили предварително на посочения телефонен номер.
В тези случаи отговорното лице ще попълни данните във формуляра по образец и ще Ви даде възможност да проверите, коригирате и/или да се съгласите с текста от разговора в писмен вид, както и със съдържанието на формуляра, като ги подпишете.
* Към сигнала може да приложите всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените от Вас твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

* В случай че сигналът не отговаря на някое от изискванията, отговорното лице ще Ви изпрати съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът, заедно с приложенията към него, ще Ви бъдат върнати.
Не се образува проверка и не се разглеждат анонимни сигнали, сигнали, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от две години, както и сигнали, които се отнасят до нарушения, непопадащи в някоя от следните области, изброени ТУК.

Формулярът може да изтеглите ТУК или да се обърнете за съдействие към отговорното лице по разглеждане на сигнали.

Позвънете сега!