in time warehouse pallet

СПИСЪК НА ЗАБРАНЕНИТЕ ЗА ПРЕВОЗ ПО ВЪЗДУХ ПРЕДМЕТИ СПОРЕД ПРИЛОЖЕНИЕ 5-Б От Националната Програма за Сигурност в Гражданското Въздухоплаване

Експлозиви и запалителни вещества и устройства, които могат да бъдат използвани за причиняване на сериозни наранявания или представляват заплаха за безопасността на въздухоплавателното средство, включително:
боеприпаси;

 • капсул-детонатори;
 • детонатори и фитили;
 • мини, гранати и други заредени с взривни вещества контейнери;
 • фойерверки и други пиротехнически средства;
 • димни бомби и патрони;
 • динамит, барут и пластични взривни вещества.

Тук може да изтеглите: Списък на забранените за превоз по въздух предмети според ЕК 

Уведомяваме Ви, че съгласно действащите законови разпоредби и вътрешните правила на „ИН ТАЙМ“ ООД, е забранено поставянето във вътрешни и международни пощенски пратки на следните вещества и предмети:

 • Наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества, анаболни стероиди;
 • Оръжие, части на оръжие, боеприпаси, пиротехнически изделия, взривни, запалителни или други опасни вещества и предмети;
 • Противоречащи на нравствените норми предмети;
 • Предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват или могат да представляват опасност за живота или здравето на служителите или на други лица, или на животни, или могат да замърсят или повредят други пратки, съоръжения, или транспортни средства;
 • Религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации;
 • Движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат;
 • Акцизни стоки и отпадъци от тютюн, чието държане, пренасяне, превозване, предлагане и продажба са забранени от Закона за акцизите и данъчните складове;
 • Електронни цигари и течности за електронни цигари, съдържащи никотин;
 • Монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване и други чекове, дългови книжа, акции, облигации, удостоверения за дружествени дялове, удостоверения за акции, менителници,
  спестовни книжки, предплатени кредитни карти, дебитни карти, документи на хартиен носител или други средства, които дават право на плащане, други ценни книжа, други прехвърляеми финансови инструменти, предмети, представляващи ценност за подателя, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни камъни, истински перли, бижута-уникати, антики, произведения на изкуството, уникални предмети, слонова кост и продукти съдържащи слонова кост, марки, и други ценни предмети;
 • Вещества и предмети с клас на опасност по Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) или друг действащ нормативен акт; Бързо развалящи се предмети и вещества, отпадъци, растения, живи или умрели животни, материали за медицински или биологични изследвания, човешки или животински останки, телесни части или органи;
 • Не могат да се транспортират вещества и предмети, посочени в международни договори, както и предмети, внасянето и разпространяването на които е забранено в страната на местоназначението;
 • Предмети и вещества, които се нуждаят от транспортиране при определен температурен режим или за които има установени специални изисквания за превоза, съхранението или доставката им.

ВАЖНО!
Този списък не е изчерпателен. Не всички предмети и вещества могат да бъдат изпращани във всички държави.
За повече информация се обадете на телефон 070018877 или се свържете със своя търговски представител.

Тук може да се запознаете с целия документ: Списък на забранени предмети и вещества за транспорт в мрежата на Ин Тайм

Как да пакетирате и изпращате батерии безопасно?

Въпреки че се използват много често в портативната електроника, инструменти и други приложения, батериите могат да бъдат източник на опасна топлина, искри или пожар, ако са неправилно пакетирани за изпращане. По тази причина клиентите на UPS® трябва да спазват приложимите нормативни разпоредби за безопасност и подходящите предпазни мерки при подготовка на батериите за транспортиране.
Пратките с батерии може да са предмет както на американските, така и на международните нормативни разпоредби за безопасност, и поради потенциалните опасности, свързани с нарушаването на тези нормативни разпоредби, хората, които не са ги спазили, когато са опаковали пратките си, може да бъдат обект на глоби или други санкции.
UPS състави това илюстративно ръководство, за да Ви помогне да опаковате и изпращате безопасно много видове батерии. В някои случаи, например при алкалните и при някои оловно-киселинни батерии без изтичане на електролит, Вашите отговорности може да са ограничени до лесни стъпки, като: избор на здрава външна опаковка; внимателно предпазване на клемите на батериите, за да се предотврати появата на искри или късо съединение; и внимателно подготвяне на компонентите на вътрешната опаковка, за да се държат инструментите или другите метални предмети далеч от батериите.
Другите типове батерии, включително литиево-йонните и литиево-металните, може да се регулират изцяло като опасни материали (известни и като опасни стоки) според нормативните разпоредби за транспортиране, така че в допълнение към тези основни предпазни мерки за безопасност при тях е необходимо да се използва специализирана опаковка, специални етикети за опасност и специфични документи, които удостоверяват спазването на приложимите нормативни документи.
Всички изпращачи трябва да познават и да спазват приложимите разпоредби и тарифите на UPS.

Настоящото ръководство предоставя обща информация относно пратките, регулирани от разпоредбите, публикувани от Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA), и от Администрацията за безопасност на тръбопроводи и опасни материали (PHMSA) към американското Министерство на транспорта. Освен това са приложими други международни регулаторни изисквания, например Международния кодекс за превоз на опасни товари с морски транспорт (IMDG), регулациите на ADR за превоз на опасни товари в Европа с железопътен транспорт, или регулациите на Transport Canada за превоз на опасни товари (TDGR).

Илюстративното ръководство на UPS, за да Ви помогнем безопасно да опаковате и изпращате различните видове батерии.

Още може да прочетете тук: Изисквания на UPS за изпращане на батерии или устройства с батерии

Позвънете сега!