Информационната политика за защита на личните данни обяснява как събираме и използваме Вашите лични данни и Ви информира за лични данни и Ви информира за Вашите права за защита на личните данни. „ИН ТАЙМ“ ООД (Ин Тайм) актуализира своята информационна политика, за да може да отговори на изискванията на Общия регламент относно защитата на данните, който започна да се прилага от 25.05.2018 г.

За по-лесно четене сме разделили Информационната политика за защита на лични данни на отделни раздели. Може да изберете информацията, която Ви интересува и да прочетете повече. На някои места за улеснение сме предоставили информацията под формата на въпроси и отговори.

Наша цел е да подобряваме нашите услуги и Вашата информираност. С оглед на тази цел, ако имате съвети и предложения как по-добре да комуникираме с Вас нашата Информационна политика, може да отправяте своите предложения и коментари до mydataprotection@intime.bg

  1. За Ин Тайм и нашата Информационна политика за защита на лични данни

Ин Тайм е регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 121094705, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Искър, ул. „Неделчо Бончев“ № 41. Ин Тайм е оператор, предоставящ неуниверсални пощенски услуги, като предоставя и транспортни, спедиторски и други услуги (напр. превоз на карго пратки и митническо представителство). Информацията за видовете и характеристиките на предоставяните от Ин Тайм услуги можете да намерите на нашите интернет страници, както и да получите във всеки от офисите на ИН ТАЙМ. Ние целим да гарантираме спазване на неприкосновеността на личността и защита на личните данни на всички потребители.

Тази Информационна политика за защита на личните данни Ви предоставя информация за това как Ин Тайм обработва лични данни. Това включва лични данни, които ще събираме за Вас, когато използвате нашата интернет страница, телефонната ни централа, когато използвате или сте получател на нашите услуги, както и информация, която получаваме от други източници.

Личните данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци.

Ин Тайм е администраторът на лични данни, който ще обработва Вашите лични данни. Може да се свържете с нас на адрес:

гр. София, Район Искър, ул. „Неделчо Бончев“ № 41 или на ел. поща: mydataprotection@intime.bg

2. Лични данни, които обработваме

Ин Тайм обработва различни видове лични данни. Това включва информация, която ни предоставяте и информация, която създаваме, когато предоставяме услуги на Вас или на други клиенти. За повече подробности относно личните данни, които обработваме, и как тези данни са събрани или получени, вижте таблицата по-долу.

 

Категории данни Описание Източник на личните данни
Данни за контакт Това включва Вашето име, адрес и друга информация за контакт, като имейл адрес и телефонни номера.

 

 

Ако работите за един от нашите бизнес клиенти, ще запишем името на дружеството, позицията Ви в компанията и фирмения адрес, имейл адрес и телефонни номера.

Тази информация се предоставя от Вас, когато използвате нашата интернет страница или когато се свържете директно с нас или когато използвате или сте получател на услугите на Ин Тайм.

 

Също така ще предоставите информация на Ин Тайм, когато попълвате един от нашите формуляри или заявявате услуга от нас он-лайн, като например при подаване на информация за пренасочване за Вашата пратка.

 

Финансова информация

Записи на Вашите плащания и информация за плащане, например данни за плащане с кредитна или дебитна карта. Вие предоставяте тази информация самостоятелно, когато използвате нашите услуги или ни предоставяте, за да получите плащане.

Също така може да получим информация от трети страни, като например банки, за да се извърши дадено плащане.

Данни за получател на Наложен платеж Когато обработваме пратки с посочен Наложен платеж ние събираме идентификационни данни, като три имена, ЕГН или ЛНЧ за физически лица, съответно наименование и ЕИК за юридически лица, както и идентификационни данни за упълномощено лице. Тези данни се предоставят от:

а)податели на вътрешни и изходящи международни пощенски пратки с наложен платеж;

б)получатели на суми в брой от наложен платеж

в) получатели на суми в брой от наложен платеж, включително, когато са получени чрез пощенски паричен превод

Вие предоставяте данните лично в случаите, когато Ин Тайм трябва да Ви изплати събрани суми по Наложен платеж или сте подател на пратка с Наложен платеж.
Данни за подател и получател на Пощенски паричен превод Когато подавате пощенски паричен превод ние събираме идентификационни данни, като три имена, ЕГН или ЛНЧ за физически лица както и идентификационни данни за упълномощено лице.

Когато получавате пощенски паричен превод, следва да предоставите документ за самоличност, за справка.

Вие предоставяте данните лично в случаите, когато подавате пощенски паричен превод.

 

В случай, че сте получател на ППП, Вашите данни се предоставят от Подателя на ППП и от Вас при получаване на пощенския паричен превод.

Данни по пълномощно или с цел упълномощаване Когато предоставяме допълнителната услуга митническо представителство, Вие ни упълномощавате чрез изрично пълномощно, в което могат да са посочени Ваши данни като ЕГН, ЕОРИ номер, номер на документ за самоличност и валидност на документа за самоличност.

В случай, че упълномощавате друго лице за получаване на пратка, сума от наложен платеж или ППП, ние обработваме Вашите данни, както и тези на пълномощника, във връзка с изплащане на сумата по пощенския паричен превод или получаване на пратката.

Вие предоставяте тази информация сами, ако използвате нашата услуга за митническо представителство.

 

При използване на услугата Пощенски паричен превод, вие упълномощавате лицето, което да Ви представлява пред ИН ТАЙМ, във връзка с изплащането на ППП. То предоставя нотариално заверено пълномощно, което се съхранява в ИН ТАЙМ.

Клиентски данни за услуги Записи на продукти и услуги, които сте използвали. Това включва данни за пратки, които сте изпратили, ако сте клиент с профил или като предоставите своето име и адрес като подател на пратка. Вие предоставяте голяма част от тази информация сами, когато използвате нашите услуги. Ние също така ще генерираме информация в процеса на предоставяне на нашите услуги.
История на адреси Старият Ви адрес и новият Ви адрес, когато организирате пренасочване. Вие предоставяте тази информация сами, ако използвате услугата пренасочване. Можем да получим тази информация и ако някой друг, упълномощен от Вас поиска пренасочване.
История на контакти с нас Това са подробности за всяко запитване, жалба, рекламация или искане, които сте направили до Ин Тайм и може да включва копия от кореспонденция и записи на обаждания. Вие ни предоставите тази информация, когато се свързвате с нас, за да направите запитване, жалба, рекламация или искане. Също така ние правим записи, свързани с контакти през нашата телефонна централа.
Доказателство за доставка/Обратна разписка Документи за доставка, включително подпис, име и адрес на хората, които подписват или приемат доставка на куриерски или други пратки. Вие предоставяте тази информация, ако приемате доставка на пратка, включително когато приемате доставка на стока за друго лице, например служител или упълномощено лице.
Информация за международни пратки Информация относно международните пратки. Това включва: Име и адрес на хората, които подписват или приемат доставка на куриерски или други пратки.

Податели на изходящи международни пощенски пратки – малки пакети и пощенски колети, следва да предоставят идентификационни данни, като: три имена, ЕГН или ЛНЧ за физически лица, съответно наименование и ЕИК за юридически лица, както и идентификационни данни на упълномощено лице.

Ин Тайм може да получи тази информация както от Вас така и от трети лица, в това число, но не само, други транспортни и спедиторски компании, пощенски оператори, установени в чужбина. Ако изпращате или получавате пратка от чужбина, на Ин Тайм ще бъдат предоставени лични данни, изисквани за митническо и данъчно освобождаване или за проверка за сигурност, както и за осъществяване на услугите (напр. ако ни възложите да извършим митническо представителство).
Информация за получателя Информация за пратки, които са Ви доставени, и услугите, използвани от подателя.

 

Получаваме тази информация от подателите на пратки или събираме данни от външен източник на пратката, за да ги насочим ефективно към мрежата за доставка.
Видеозаписи Изображения, записани чрез Видеонаблюдение и друго оборудване, използвано за защита на  поверените ни пратки, нашите клиенти, служители и собственост. Ще запишем Вашето изображение, ако посетите място, на което има Видеонаблюдение.

3. Как обработваме Вашите лични данни?

Ин Тайм обработва лични данни за редица различни цели. Ин Тайм ще обработва Вашите лични данни само когато е налице правно основание за това съгласно Закона за защита на личните данни и/или Общия регламент относно защитата на данните, както са посочени в таблицата по-долу (в някои ситуации може да се прилагат повече от едно правно основание). В обобщение, съответните основания са:

(а) Съгласие: давате съгласието си да обработваме Вашите данни за конкретна цел.

б) Договор: обработката е необходима за сключване и/или изпълнение на договор с Вас.

в) Правно задължение: обработката е необходима за спазване на закона.

г) Легитимни интереси: обработването е необходимо за защита на легитимните интереси на Ин Тайм или трета страна.

Целите, за които обработваме личните данни и правните основания за това във всеки отделен случай, са:

Цел Правно основание за обработването
Предоставяне на услуги, когато има сключен договор с Вас. Договор – трябва да обработим данните Ви, за да Ви предоставим тези услуги в съответствие с този договор.
Предоставяне на куриерски услуги и/или други услуги, при което Вие сте лице посочено като трета страна платец. Легитимен интерес – трябва да обработваме Вашите данни, за да осигурим тези услуги, за които очакваме плащане от трета страна платец.
Осигуряване на куриерски услуги и/или друга услуга на трета страна, например когато някой Ви изпрати пратка и използваме Вашите данни, за да го доставим или да предоставим актуална информация за доставката. Легитимен интерес – трябва да обработваме Вашите данни, за да осигурим тези куриерски услуги и/или други услуги, включително да Ви изпратим пратката и да предоставим допълнителни услуги, като актуална информация за доставката.
Осигуряване на услуга „декларирана стойност“ на пратки  и изплащане на обезщетения за вреди при рекламации. Легитимен интерес – трябва да обработваме Вашите данни, за да осигурим тези допълнителни услуги към основните ни услуги, включително да се свържем с Вас или да Ви платим обезщетение.
Осигуряване на услугата „наложен платеж“ Законово задължение – Трябва да обработваме Вашите данни, за да спазим изискванията на Закона за пощенските услуги.

Легитимен интерес – трябва да обработим Вашите данни, за да осигурим тази допълнителна услуга към основните ни услуги, включително да удостоверим самоличността на лицето, което получава паричните средства за да избегнем злоупотреби и измами от трети лица.

Осигуряване на услугата Пощенски паричен превод (ППП) Законово задължение – Трябва да обработваме Вашите данни, за да спазим изискванията на Закона за пощенските услуги, Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансиране на тероризма.

Легитимен интерес – следва да обработим Вашите данни, за да изпълним услугата ППП, включително да извършим идентификация на подател и получател на ППП, за да се избегне възможността за извършване на пране на пари, както и да бъдат избегнати грешки при изплащането на Пощенския паричен превод.

Като част от допълнителните услугите за предоставяне на писмена или устна информация за датата и часа на връчване на пратката (при желание от страна на подателя) и/или контролирано наблюдение и проследяване на пратките. Договор – когато е заявена допълнителна услуга и трябва да следим състоянието на доставките на Ин Тайм, за да подобрим услугите си и да предоставим информация на нашите клиенти.
Услуги за клиенти – занимаващи се със запитвания, оплаквания, рекламации или жалби, свързани с нашите услуги

 

Легитимен интерес – може да се наложи да обработим данните Ви, за да можем да се справим и да разрешим всяко запитване, рекламация, жалба или молба, повдигнати от Вас или друго лице.
Запитвания относно Вашите права по защита на личните данни. Легитимен интерес – може да се наложи да обработим данните Ви, за да можем да отговорим на  всяко запитване, жалба или молба, повдигнати от Вас или друго засегнато лице.
Предоставяне на услуги на други организации, а именно на нашите бизнес клиенти, за да им помогнем да управляват по-добре бизнеса си. Например предоставяме услуги за целите на поддържането и актуализирането на точни данни за адрес. Легитимен интерес – нашите бизнес клиенти имат легитимен интерес да обработват данните по този начин и ние имаме легитимен интерес да обработваме лични данни, за да ги подкрепим.
Маркетинг на нашите собствени продукти и услуги директно на нашите клиенти и потенциални клиенти. Легитимен интерес и съгласие – имаме легитимен интерес да продаваме нашите продукти и услуги на съществуващи и потенциални клиенти и понякога трябва да обработваме Вашите данни, за да направим това. При някои обстоятелства ще поискаме съгласието Ви да изпратим маркетингови съобщения.

Винаги имате право да се откажете от директния маркетинг и да възразите да обработваме данните за.

Подобряване на качеството на услугите ни, предлагани на  интернет страница. Например, използваме информация за посещенията Ви на интернет страницата ни, за да оценим и разберем как различните хора се придвижват в интернет страницата ни и колко време прекарват в определени подстраници. Легитимен интерес – понякога трябва да обработваме лични данни, за да разберем как използвате нашите услуги, с цел подобряването им.
Пазарни проучвания и анализи, както и разработването на нови услуги. Например, може да разработим нови куриерски услуги или нови услуги (с цел поддържане на точни данни за адрес). Легитимни интереси – понякога се налага да обработваме лични данни, за да развиваме нови услуги, които можем да Ви предложим.
Митническо и данъчно оформяне и проверка на сигурността при изпращане или получаване на пратки до или от чужбина. Законово задължение – трябва да обработваме лични данни, за да спазваме митническите и данъчни закони.
Митническо посредничество, когато ни упълномощавате да ви представляваме пред Агенция митници. Договор – когато ползвате нашата услуга за митническо представителство трябва да бъдат изготвени документи за нашето упълномощаване, така че да може да ви представляваме.
Предотвратяване и разкриване на престъпления – включително използване на видеонаблюдение за защита на куриерски пратки, нашите клиенти, служители и собственост.

 

В отговор на заявка за достъп до видеонаблюдение от физически лица с оглед техните права за защита на лични данни

Законово задължение – сигурност на пощенските услуги.

Легитимни интереси – понякога трябва да обработваме лични данни, за да защитим правата, собствеността и личната безопасност на нашите служители и клиенти, както и да отговорим на запитвания по прилагане правата на субектите за защита на техните лични данни.

Спазване на закона, включително регулаторни изисквания. Например Ин Тайм е задължено от законодателството да осигурява справки за извършени наложни платежи. Законово задължение – да спазваме нашите правни задължения, включително регулаторни условия, отнасящи се до пощенските оператори, съответно това налага обработване на лични данни.

4. С кого споделяме Вашите лични данни?

Вътрешни

Съответните служители на Ин Тайм имат достъп до Вашите данни за целите, посочени по-горе. Например, ако се свържете с нас с въпрос или жалба, информацията Ви ще бъде видяна от съответните служители в екипите ни за обслужване на клиенти. Също така можем да разкриваме данни към друго юридическо лице от групата на Ин Тайм за целите посочени по-горе. Категориите получатели извън Ин Тайм са изброени по-долу:

Потребители

Споделяме лични данни с потребители, клиенти на Ин Тайм с цел да им предоставим дадена услуга. Това например включва предоставянето на доказателство за доставка и информация за състоянието на доставка за доставени от нас пратки или обмен на данни в съответствие с условията на конкретни услуги.

Обработващ лични данни

В някои случаи Ин Тайм възлага на Обработващ лични данни да обработи Вашите лични данни за целите на Ин Тайм (напр. за да осигурим сигурността на нашите услуги, служители и собственост ние използваме охранителна фирма; когато следва да ползваме външни услуги на финансови контрольори може да възложим обработването на данни за счетоводни и финансови цели; когато използваме подизпълнител за някоя от нашите услуги). Предприели сме мерки, които да гарантират, че всеки обработващ лични данни може да гарантира сигурността на Вашите лични данни.

Избрани трети страни

Ин Тайм може да споделя лични данни с други организации или публични органи при изпълнение на свои законови задължения, например: полицията, правоприлагащите органи и други органи, когато това е необходимо за предотвратяване или разкриване на престъпление или за защита на правата, собствеността или безопасността на гражданите. Понякога с оглед защита на нашите интереси може да разкрием Ваши лични данни на  професионални съветници (напр. адвокати).

Пощенски, транспортни, спедиторски и митнически органи

Ин Тайм ще обменя лични данни с пощенските, транспортни, спедиторски и митнически органи в чужбина или с митнически агенции ако се налага освобождаване от митница. Ако изпратите пратка за чужбина, Ин Таим ще предостави данните, необходими за митническо и данъчно освобождаване или за проверка за сигурност. Тази информация обикновено включва: име и адрес на изпращача, име и адрес на получателя, но може да включва и данни за упълномощаването ни да Ви представляваме пред митническо бюро (напр. ЕОРИ номер).

Ин Тайм също ще споделя лични данни, отнасящи се до получателя на пратката, изпратена в чужбина. Когато дадена пратка се изпраща в чужбина, ние ще предоставим на съответния пощенски оператор в чужбина информация, необходима за транспортиране, митническо оформяне и доставка.

Оповестявания, изисквани от закона или за регулаторни цели

Личните данни могат да бъдат споделяни с регулаторни органи, като Комисия за регулиране на съобщенията, когато това е необходимо или подходящо за регулаторни цели, като спазване на законовите ни задължения.

5. Прехвърляме ли личните Ви данни в други държави или на международни организации?

Можем да прехвърляме лични данни извън България, когато Ин Тайм или друга организация извън България трябва да обработва информация за целите, посочени в Информационната политика защита на личните данни.

Можем да изпращаме информация извън България, когато използваме доставчик на услуги или доставчик на технологии, базиран в чужбина. Когато изпращаме лични данни извън Европейското икономическо пространство („ЕИП“), ще гарантираме наличието на подходящи предпазни мерки за защита на информацията. Например тези предпазни мерки могат да включват:

  • Ще използваме Стандартни договорни клаузи, предоставени от Европейската комисия;
  • Европейската комисия ще реши, дали държавата или международната организация има адекватно ниво на защита на личните данни;
  • Информацията ще бъде обработвана от организация, която осигурява ниво на защита, одобрено от Европейската комисия. Например, схемата за Щит за поверителност (Privacy Shield) за организации със седалище в САЩ.

Международни куриерски/транспорти услуги

Когато пратките се изпращат в чужбина, може да се наложи обмен на лични данни между доставчици на куриерски/транспортни услуги в различните страни. Личните данни, които Ин Тайм събира от Вас, могат да бъдат прехвърлени или съхранявани или обработени на местоназначение в рамките на или извън ЕИП от нас или от нашите доставчици в съответствие с приложимите закони за защита на данните. Такова обработване може да включва, наред с други неща, изпълнението на Вашата поръчка, обработката на Вашите данни за плащане и предоставянето на услуги за поддръжка.

6. Колко време съхраняваме Вашите лични данни?

Политиката на Ин Тайм е да съхранява информация само докато е необходима за целта или целите, за които я използваме. Ще определим колко дълго ще запазим различни данни въз основа на следните изисквания:

За времето, за което е необходима информацията за целта или целите, за които се използва.

Правни и регулаторни изисквания – например, когато Ин Тайм трябва да задържи копие от товарителница и документите за покупки за допълнителен период от време, за да се съобрази с изисквания на закона или в случай на потенциални искове.

7. Какви са моите права?

Ако желаете да упражнявате индивидуалните си права по отношение на личните Ви данни, моля, свържете се с екипа ни за защита на лични данни: mydataprotection@intime.bg

Имате следните права:

Правото на информация

Ин Тайм ще Ви предостави „добросъвестна и прозрачна информация за обработването“, когато събираме лични данни от Вас (например, когато създавате профил или заявявате онлайн услуга), както и чрез Информационни политики като тази.

Право на достъп

Имате право на достъп до личните си данни и подробности за начина, по който ги обработваме.

Можете да поискате подробности за личните данни, които Ин Тайм съхранява за Вас, като се свържете с екипа ни за защита на лични данни: mydataprotection@intime.bg

Доказателство за идентификация на лицето е необходимо, за да се защити Вашата информация. Също така искаме лицата да посочат кои лични данни и дейности по обработване се отнасят до искането им (например кои услуги на Ин Тайм се отнасят до искането), както и вероятните дати на обработването.

Право на коригиране

Имате право да поправите лични данни за Вас, ако са неточни или непълни.

Ин Тайм ще гарантира, че личните данни ще бъдат точни и актуални, доколкото е възможно. Въпреки това, Ин Тайм разчита на клиентите, за да се увери, че част от информацията, която има за тях, е точна и актуална. Насърчаваме клиентите да информират Ин Тайм за всякакви промени в информацията им (например чрез актуализиране на данните за профила Ви на интернет страницата ни).

Право на възражение

Имате право да възразите срещу използването на лични данни, като например директния маркетинг. Лицата имат също така правото да възразят срещу обработването на лични данни въз основа на легитимни интереси или за изпълнението на задача от обществен интерес.

Право за изтриване

Имате право да поискате да изтрием или премахнем лични данни от нашите регистри, когато няма основателна причина да продължим да ги обработваме. Когато личните данни все още са необходими за легитимни интереси, няма да е възможно да бъдат изтрити тези данни, поради което някои искания могат да бъдат отхвърлени.

Право на ограничаване на обработването

Имате право да „блокирате“ обработването на лични данни при ограничени обстоятелства. Това право може да се приложи:

  • Ако точността на Вашите лични данни трябва да бъде проверена;
  • Ако правното основание за обработката на личните Ви данни е оспорено и трябва да бъде разгледано от Ин Тайм;
  • Ако обработката е незаконна, но не искате личните данни да бъдат изтрити;
  • Ако личните данни вече не се изискват от Ин Тайм, но искате данните да бъдат запазени за целите на правна претенция.

Право на преносимост на данни

Това право се отнася само за личните данни, които сте ни предоставили електронно и които използваме въз основа на Вашето съгласие или за сключване на договор с Вас.

Правото на преносимост на данни позволява на физическите лица да използват повторно своите лични данни при различни доставчици на услуги; позволявайки им да преместват или копират данни от една организация в друга, ако изберат.

Вашето право да оттеглите съгласието си

Когато обработваме Вашите лични данни въз основа на Вашето съгласие, имате право да оттеглите това съгласие.

8. Извършва ли се автоматизирано вземане на решения, включително профилиране?

Автоматизираните решения се определят като решения за лица, които се основават единствено на автоматизираната обработка на данни и които произвеждат правни последици, които засягат значително засегнатите лица.

Ние не използваме автоматизирано вземане на решения. Ние не основаваме своите решения на автоматизираната обработка на Вашите лични данни.

9. Интернет страница и Бисквитки (cookies)

За да работи този интернет страница както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. Повечето големи уебсайтове също използват този метод.

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

По какъв начин използваме бисквитките?

Бисквитка (Cookie)

Наименование Тип Цел Доставчик Валидност
_grecaptcha HTML Тази бисквитка се използва за разграничаване между хората и „ботовете“. Това е от полза за уебсайта, за да се правят валидни отчети за използването му. GOOGLE Постоянна
CookieConsent HTTP Съхранява състоянието на съгласието на бисквитките на потребителя за текущия домейн COOKIEBOT 1 година
_GRECAPTCHA HTTP Тази бисквитка се използва за разграничаване между хората и „ботовете“. Това е от полза за уебсайта, за да се правят валидни отчети за използването му. GOOGLE 179 дни 
rc::a HTML Тази бисквитка се използва за разграничаване между хората и „ботовете“. Това е от полза за уебсайта, за да се правят валидни отчети за използването му. GOOGLE Постоянна
rc::b HTML Тази бисквитка се използва за разграничаване между хората и ботовете. GOOGLE Сесия
rc::c HTML Тази бисквитка се използва за разграничаване между хората и ботовете. GOOGLE Сесия
PHPSESSID HTTP Запазва състоянието на потребителската сесия в заявките за страници. my.city-express.bg Сесия
pll_language HTTP Тази бисквитка се използва за определяне на предпочитания език на посетителя и, ако е възможно, задава съответния език на уебсайта. city-express.bg 1 година
_ga HTTP Регистрира уникален идентификатор, който се използва за генериране на статистически данни за това как посетителят използва уебсайта. GOOGLE 2 години
_gat HTTP Използва се от Google Analytics за ограничаване на честотата на заявките GOOGLE 1 ден
_gid HTTP Регистрира уникален идентификатор, който се използва за генериране на статистически данни за това как посетителят използва уебсайта. GOOGLE 1 ден
vuid HTTP Събира данни за посещенията на потребителя на уебсайта, като например кои страници са били прочетени. Vimeo 2 години
_fbc HTTP             Тази бисквитка се използва от Facebook за насочване на реклама въз основа на поведението и предпочитанията на потребителите в множество уебсайтове. Бисквитката съдържа криптиран идентификатор, който позволява на Facebook да идентифицира потребителя в различни уебсайтове. Facebook 3 месеца
_fbp HTTP Използва се от Facebook за доставяне на поредица от рекламни продукти, като наддаване в реално време от трети страни рекламодатели. Facebook 3 месеца
tr Pixel Използва се от Facebook за доставяне на поредица от рекламни продукти, като наддаване в реално време от трети страни рекламодатели. Facebook Сесия

Как да контролирате бисквитките

Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете – за повече информация вижте https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies .  Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят.

Лесно можете да приемете или откажете бисквитките на този сайт, като щракнете върху една от следните връзки: Приемам бисквитките/ Отказвам бисквитките.

Повече за бисквитките, които използваме може да прочетете в „ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ НА „ИН ТАЙМ“ ООД“.

10. Как да се свържете с нас?

Всеки може да се свърже с нас, за да упражни своите права за защита на данните или да направи други свързани с данните запитвания, като ни пише по електронна поща на адрес mydataprotection@intime.bg,  както и на тел. 02/960 9863.

Можете да изпратите писмо на адрес: гр. София, район Искър,  ул. „Неделчо Бончев“ №41. Работно време в делнични, работни дни от 9:00 до 17:30часа.

 

11. Мога ли да се оплача пред надзорен орган и как?

Ако някое физическо лице не е доволно от това как обслужваме заявлението му или вярва, че обработваме неправомерно личните му данни, то може да подаде жалба до Комисия за защита на личните данни, която е надзорният орган в Република България, отговарящ за прилагане на Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518, Приемна – работно време  9:00 – 17:30 ч.

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

Промени на Информационната политика за защита на лични данни

Последна редакция 05.07.2021 г.

Ние ще следим Информационната политика за защита на лични данни и при необходимост в следствие на промяна на целите и средствата за обработване или при наличие на нови регулаторни изисквания ще публикуваме всички изменения тук. При предоставяне на Информационната политика ще Ви съобщим кога е актуализирана за последен път.

Всички редакции на документа са достъпни тук:
Информационната политика за защита на лични данни, редакция 05.07.2021 г.
Информационната политика за защита на лични данни, редакция 15.09.2020 г.

Позвънете сега!